PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Nový web!
online
1. 10. 2021 - 31. 12. 2150
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

NÁVRATY K REZBÁRSKEJ A KAMENÁRSKEJ TRADÍCII NA SLOVENSKO-POĽSKOM POHRANIČÍ

 

 

Tradičná ľudová remeselná a umelecká tvorba je výraznou
súčasťou kultúry prihraničných regiónov i komunít v rámci nich a významnou mierou sa formou prezentácie podieľa na formovaní kultúrnej identity obyvateľov. Spolu s prírodnými a historickými
zaujímavosťami reprezentuje a prezentuje regióny a ich obyvateľov navonok. Tradícia kamenárstva je silná a v minulosti bola bohato zastúpená vo všetkých prihraničných regiónoch ktorých sa
projekt dotýka. Najmä v obci Oravský Biely Potok, ktorá má bohatú kamenársku tradíciu zastúpenú rodom Bielopotockovcov, siahajúcu do baroka, do druhej polovice 16. storočia. Stovky kamenných krížov, piet, plastík a výzdob kostolov, podnes inštalovaných na severnom Slovensku a južnom Poľsku sú svedectvom zručnosti niekdajších majstrov. Rezbárska tradícia je tiež silne zastúpená v tvorbe ľudových rezbárov na obidvoch stranách hranice. Viac ako 30 doposiaľ zmapovaných tvorcov sa snaží o zachytenie tradičných námetov, niektoré obce realizujú tvorivé stretnutia. Ako najvýznamnejšiu možno prezentovať tradíciu drevorezby v Babíne, vychádzajúcu z tvorby Štefana Siváňa st. a ml., významných insitných rezbárov. Projektom chceme na tieto silné tradície nadviazať a prezentovať súčasné podoby kamenosochárstva a drevorezby ako jedinečné kultúrne artefakty v ponuke kultúrneho turizmu. Chceme vyhľadať, prezentovať, propagovať insitných tvorcov, ich výrobky a dielne, podporiť tvorbu a spoločné aktivity, poskytnúť priestor k ďalšej tvorbe a edukácii nových tvorcov, a takto, spoločne – publikáciou a vytvorením komplexnej ponuky prezentovať aktivity a expozície prezentujúce kamenárstvo a drevorezbu ako ucelený produkt.

Hlavným cieľom projektu je revitalizovať - vyhľadať, zachytiť a zaznamenať, tvorivo uchopiť a ucelene prezentovať a propagovať potenciál a možnosti rozvoja kamenárskej a rezbárskej tradície, jej nositeľov a pokračovateľov na slovensko-poľskom pohraničí. Ide o dôležitý kultúrny atribút v zmysle ochrany, rozvoja a využitia tohto kultúrneho dedičstva i ako produktu cestovného ruchu a kultúrneho turizmu, využívaného obyvateľmi predmetných regiónov a ich návštevníkmi.
Tvorivé, prezentačné a propagačné aktivity projektu, vrátane printových a elektronických výstupov budú nástrojom k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Ten vychádza z dôverného poznania aktuálneho stavu v oblasti neprofesionálnej remeselnej a výtvarnej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí a je východiskom k pozitívnej zmene, dosiahnutiu želaného stavu - posilnení a prezentácii kamenárskej a rezbárskej tradície spôsobom, akým jej to historicky a kultúrne
prislúcha, vrátane aktérov - tvorcov a aktivít, ktoré ju zastupujú a prezentujú. Výsledky a výstupy projektu budú mať priamy dopad pre niekoľko cieľových skupín a prispejú k ďalšiemu rozvoju týchto tradícií v nájdení pokračovateľov - ďalších tvorcov,  medzigeneračnom prenose tradície, zviditeľnení a propagácii súčasných tvorcov, presieťovaní a prezentovaní existujúcich aktivít
a expozícií, ako i v podpore nových. Nástrojom budú edukatívne a tvorivé aktivity, výstavné prezentácie a prezentácia formou tlačeného a elektronického bedekra a prezentačného videodokumentu. Výsledky a výstupy projektu, realizované na území Euroregiónu Tatry budú mať pozitívny dopad, výhody opodstatnenie aj na území Euroregiónu Beskyby, kde je mierená podstatná časť aktivít (okresy Námestovo, Zywiec, Bielsko-Biala, mesto Bielsko-Biala, Cieszyńsky, Pszszyński.

 

Aktivity projektu:

Tvorivé stretnutia - tri plenére kamenérov a rezbárov

1. tvorivé stretnutie - Oravská Polhora - 05-2018 -Človek a drevo
2. tvorivé stretnutie - Babín - 08-2018 -
Návraty k Siváňovcom
3. tvorivé stretnutie - Oravský Biely Potok - 09-2018 - Návraty k bielopotockému kameňu

Inšpirovaní drevom a kameňom - putovná výstavná expozícia
drevených a kamenných plastík

1. Výstavná putovná expozícia - Bielsko - Biala (Galéria ľudového
umenia) - 10-11-2018
2. Výstavná putovná expozícia - Zuberec (Múzeum oravskej dediny) -12-2018-01-2019
3. Výstavná putovná expozícia - Dolný Kubín (výstavné priestory
Oravského kultúrneho strediska) - 02-03-2019

Cestou dreva a kameňa - bedeker a videofilm po expozíciách a tvorcoch rezbárskej a kamenárskej tradície

 

 

Drevo i kameň ožíva

 

Oravské kultúrne stredisko prostredníctvom európskeho projektu obnovuje rezbársku a kamenársku tradíciu.

 

Tri medzinárodné plenére, jedinečná putovná výstava plastík, bedeker i dokumentárny film. To všetko budú výsledky aktuálneho medzinárodného projektu Oravského kultúrneho strediska, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Zámer podporiť a revitalizovať tradíciu rezbárskej a kamenárskej tvorby na slovensko-poľskom pohraničí nie je nový. Aktuálne sa na Orave s podporou Oravského kultúrneho strediska realizujú štyri tvorivé stretnutia rezbárov a kamenárov. Zachovávajú a rozvíjajú bohatý kultúrny potenciál. Ten je na Orave prezentovaný najmä kamenárskou tradíciou rodu Bielopotockovcov v Oravskom Bielom Potoku, siahajúcou do prvej polovice 17. storočia. Stovky kamenných krížov, piet, plastík a výzdob kostolov, podnes inštalovaných na severnom Slovensku a južnom Poľsku sú svedectvom zručnosti niekdajších majstrov. V oblasti rezbárskej tvorby je prezentovaný najmä tvorbou Štefana Siváňa st. a ml., významných insitných rezbárov z Babína.

Cieľom projektu je však zachytiť a zaznamenať, tvorivo uchopiť a ucelene prezentovať a propagovať tieto prvky, rozvíjať i propagovať ich ďalej. Ako významný kultúrny atribút a prvok spoločného kultúrneho dedičstva. „Chceme vyhľadať, prezentovať, propagovať

insitných tvorcov, ich výrobky a dielne, podporiť tvorbu a spoločné aktivity, poskytnúť priestor k ďalšej tvorbe a edukácii nových tvorcov, a takto, spoločne – publikáciou a vytvorením komplexnej ponuky prezentovať aktivity a expozície prezentujúce kamenárstvo a drevorezbu ako ucelený produkt i v oblasti kultúrneho turizmu.“ Približuje zámer projektu Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska.

Prvé z tvorivých stretnutí sa uskutoční od 21. do 27. mája v Oravskej Polhore. Na ňom slovenskí i poľskí autori vyrežú spoločný betlehem. Na plenéri v Babíne, realizovanom 13. – 19. augusta pod názvom Návraty k Siváňovcom bude dominovať ako téma človek pri práci a zábave. Napokon, posledný septembrový týždeň (od 24. do 30. 9.) bude zasvätený kamenárom na plenéri v Oravskom Bielom Potoku. Na plenéroch sa stretnú a budú tvoriť nielen majstri – rezbári a kamenári, ale i záujemcovia, najmä tí, ktorí chcú vniknúť do tajov umeleckej tvorby, naučiť sa postupy a technológie opracovania dreva a kameňa v tradičnom štýle i pri zachovaní typických námetov. Ich pobyt je hradený z grantu. Takto usporiadatelia zabezpečia prenos kultúrnych posolstiev a zručností  medzi mladých pokračovateľov.

Plastiky, ktoré na tvorivých stretnutiach vzniknú, budú výstavne prezentované v októbri a novembri v Galérii ľudového umenia v Bielsku-Bialej, v decembri a januári 2019 v Múzeu oravskej dediny v Zuberci a na jar v Dolnom Kubíne. Neskôr sa stanú trvalou expozíciou Oravského kultúrneho strediska.

Vyvrcholením projektu bude vydanie dvojjazyčného bedekra a dokumentárneho filmu, prezentujúceho a propagujúceho fenomény tradičnej ľudovej tvorby, nositeľov štýlu i expozícií. Stanú sa tak ďalšími, významnými čriepkami v mozaike snáh o zviditeľnenie kultúrneho potenciálu Oravy a subregiónu Zywiec a Bielsko-Biala.

Mikroprojekt pod názvom Návraty k rezbárskej a kamenárskej tradícii na slovensko-poľskom pohraničí pod číslom INT/EB/ZA/1/II/A/0047 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.