PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Veľkonočný medovník
Slovensko
27. 3. 2020 - 12. 4. 2020
Kultúra virtuálne - APRÍL
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
4. mar 2020 | 13:02:23
 
 
 

 

Rodom i srdcom z Oravy 1

 

Taký je názov monografie o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského života, ktorú aktuálne vydáva Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Monografia je ojedinelým zborníkom referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v regióne za ostatných 25 rokov pri jubileách významných oravských osobností, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry, literatúry a vedy, duchovného života a iných oblastí doma na Slovensku i v zahraničí. Z nich viaceré sú našej verejnosti doposiaľ menej známe, pretože v minulosti boli z rozličných dôvodov tabuizované. Vydanie monografie je prirodzeným zavŕšením realizácie takmer stovky spomienkových podujatí realizovaných pri výročiach oravských osobností v obciach Oravy v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a miestnymi samosprávami. Spolu tvoria mozaiku ucelených a koordinovaných snáh o vytváranie regionálnej identity, pocitu sunáležitosti k miestnej komunite. Kreovanie takéhoto spoločného povedomia, identity obyvateľov regiónu je podľa nás prejavom zodpovednosti ľudí v prístupe k sebe samému, vo vzťahu k ostatným, voči hodnotám, ktoré vytvorili a prostrediu, ktoré ich obklopuje. Realizácia cyklu kultúrno-spoločenských podujatí s podobným rozsahom je v rámci Slovenska minimálne nevšedná a aj z tohto dôvodu je vydanie monografie v edičnej činnosti Oravského kultúrneho strediska je významným počinom. Publikácia na 187-ich stranách predstavuje životné osudy a dielo 37 osobností, ktoré svojim životom, činmi, úsilím, prácou a jej výsledkami, svojimi víziami a ich napĺňaním prerástli svoju komunitu i región a nezmazateľne sa zapísali do histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy. Orava sa stala v mnohých prípadoch ich rodiskom, niekedy pôsobiskom či miestom jesene života. V každom prípade však silným inšpiračným zdrojom. A to, čo im plným priehrštím ponúkla, to pretavili svojím nadaním a vytrvalosťou v hodnoty, ktoré podnes fascinujú, udivujú i motivujú súčasníkov.

Jednotlivé príspevky spracovali vedúci vedeckí pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine: doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc., rodák z Brezy, Mgr. Peter Cabadaj a doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Títo poprední slovenskí biografisti, literárni vedci a kultúrni historici prijateľnou populárno-náučnou formou pripravili portréty oravských osobností na základe najmodernejších poznatkov, získaných doma i v zahraničí všade tam, kde významní Oravci pôsobili. Preto kniha biografií Rodom a srdcom z Oravy ponúka zasvätené medailóny oravských velikánov, ktorí preslávili svoje rodisko i celé Slovensko a reprezentovali jeho kultúru. Je určená a mala by slúžiť najmä študentom a mladej generácii na Orave, ale aj na celom Slovensku, aby sa zoznámila so svojou kultúrnou históriou cez prizmu jej vrcholných predstaviteľov.

 

Rodom i srdcom z Oravy 2

 

Taký je názov ďalšej časti monografie o významných osobnostiach kultúrno-spoločenského života, ktorú aktuálne vydáva Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Monografia je ojedinelým zborníkom referátov zo slávnostných a spomienkových podujatí, uskutočnených v regióne za ostatných 25 rokov pri jubileách významných oravských osobností. Tých, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry, literatúry a vedy, duchovného života a iných oblastí doma na Slovensku i v zahraničí.

Životné osudy mnohých boli neľahké, skúšané dobou i vlastným odhodlaním napredovať. Ich práca, ľudské dielo bolo neraz skutočne ocenené a povšimnuté až po ich smrti, často s odstupom generácie. Niektorým sa dosiaľ nedostalo ani to a ich odkaz sprítomňujú až súčasné výskumy bádateľov.             Aj to bolo dôvodom a motiváciou vydať po štyroch rokoch ďalšiu časť monografie o ľuďoch rodom a srdcom z Oravy. Vydavateľ v nej poodhaľuje životné osudy a dielo osobností, ktoré, aj keď nie sú povinným čítaním, či obsahom stredoškolských učebníc, sú nemenej inšpiratívne a hodné prezentácie i nasledovania aj súčasníkovi.

   Aktuálny edičný počin je v kontexte našej dlhoročnej činnosti v oblasti vyhľadávania, sprístupňovania, zaznamenávania, prezentácie a propagácie kultúrno-historického potenciálu regiónu, významný. Nadväzujeme ním na monografiu o Oravcoch v slovenskej kultúre, literatúre a vede, dnes už prvú časť monografie Rodom a srdcom z Oravy, ktorá v roku 2011 zachytila a zdokumentovala profily tridsiatich siedmich významných oravských osobností. Je súčasťou snáh o zmapovanie a účelnú prezentáciu bohatej kultúrno-historickej regionálnej topografie.

Monografia na 131 stranách predstavuje životné osudy a dielo 32 osobností, ktoré svojim životom, činmi, úsilím, prácou a jej výsledkami, svojimi víziami a ich napĺňaním prerástli svoju komunitu i región a nezmazateľne sa zapísali do histórie i súčasnosti slovenskej kultúry, literatúry a vedy. Orava sa stala v mnohých prípadoch ich rodiskom, niekedy pôsobiskom, či miestom jesene života. V každom prípade však silným inšpiračným zdrojom. A to, čo im plným priehrštím ponúkla, to pretavili svojím nadaním a vytrvalosťou v hodnoty, ktoré podnes fascinujú, udivujú i motivujú súčasníkov.

Jednotlivé príspevky spracovali najmä vedeckí pracovníci Matice Slovenskej a Slovenskej národnej knižnice v Martine: Augustín Maťovčík, Peter Cabadaj,  Pavol Parenička, Ivana Poláková i ďalší autori - Miroslav Tuma, Peter Huba, Miroslav Holečko, Adam Záň, Rastislav Stanček a Štefan Baranovič.

Slávnostná prezentácia monografie sa uskutoční 27. januára 2016 o 14.30 v Dolnom Kubíne, na ul. Radlinského 1711/32, v priestoroch Strediska praktického vyučovania Strednej odbornej školy obchodu a služieb.

 

   Oravské kultúrne stredisko za posledné tri roky v spolupráci s obecnými úradmi, Maticou slovenskou, Slovenskou národnou knižnicou a miestnymi odbormi Matice slovenskej realizovalo spomienkové podujatia v Oravskej Polhore a Bratislave (100. výročie narodenia pátra Jozefa Emanuela Cubínka), v Habovke (150. výročie narodenia Andeja Pavču), Trstenej (110. výročia úmrtia Martina Hattalu, 160. výročie narodenia a 100. výročie úmrtia Štefana Furdeka), Oravskej Jasenici (225. výročie narodenia Martina Hamuljaka), Tvrdošíne (140. výročie narodenia Ignáca Gessaya, 100. výročie narodnia Márie Medveckej), v Dolnom Kubíne (90. výročie narodenia Antona Habovštiaka,  200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a pripomenutie si oravských Štúrovcov).

 

Monografie je možné zakúpiť alebo objednať na Oravskom kultúrnom stredisku.

 

Prehľad dejateľov prezentovaných v monografiách:

 

 

ANTON BERNOLÁK (1762-1813)

BORIN - AUGUSTÍN NAČIN (1900-1977)

MATEJ BUKNA (1913-1996)

ČAPLOVIČOVCI

Vavrinec Čaplovič (1778-1853

Ján Čaplovič (1780-1847

RUDOLF DILONG (1905-1986)

JÁN L. DORÁNSKY (1911-1973)

PAVOL FLOREK (1895-1963)

THEO H. FLORIN  (1908-1973)

ŠTEFAN FURDEK (1855-1920)

EDUARD GOLDSTÜCKER (1913-2000)

ANTON GRANATIER (1894-1954)

ANTON HABOVŠTIAK (1924-2004)

MARTIN HAMULJAK (1789-1859)

MARTIN HATTALA (1821-1903)

ADAM HLOVÍK (1793-1851)

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV (1849-1921)

MÁRIA JANČOVÁ (1908-2003)

MATÚŠ JANKOLA (1872-1916)

JÉGÉ - LADISLAV NÁDAŠI (1866-1940)

 

ANDREJ KAVULJAK (1885-1952)

ANTON KOCIAN (1900-1984)

KOHUTHOVCI

Jozef Kohuth (1828-1900)                                                                                                                                                           

Ján Kohut (1852-1930)

MARTIN KUKUČÍN (1860-1928)

CELESTÍN ALOJZ LEPÁČEK (1905-1955)

AUGUSTÍN MAŤOVČÍK (nar. 1937)

KAROL ANTON MEDVECKÝ (1875-1937)

ANDREJ MELICHERČÍK (1917-1966)

JOZEF AUGUST MIKUŠ (1909-2005)

ANDREJ ĽUDOVÍT RADLINSKÝ (1817-1879)

ĽUDMILA RAMPÁKOVÁ (1922-2003)

JÁN SEBERINI (1780-1857)

SKYČÁKOVCI

František Skyčák (1870-1953)                                                                                                                                                      

František Skyčák (1899-1945)                                                                                                                                                      

ALBERT ŠKARVAN (1869-1926)

MARTIN ŤAPÁK (nar. 1926)

MILO URBAN (1904-1982)

JÁN VOJTAŠŠÁK (1877-1965)

ŽAŠKOVSKOVCI

Andrej Žaškovský st. (1794-1866)                                                                                                                                               

František Žaškovský (1819-1887)                                                                                                                                                

Andrej Žaškovský ml. (1824-1882) a Jozef Žaškovský (1830-1905)

II.

Peter Balgha (1935 – 1972)

Ľudo Bešeňovský (1910 – 1994)

Leopold Bruck (1800 – 1866)

Bullovci v slovenskej kultúre

Jozef Emanuel Cubínek (1913 – 1965)

Tomáš Červeň (1793 – 1876)

Ján Dafčík (1896 – 1967)

Baltazár Demian (1803 – 1851)

Jozef Dieška (1913 – 1955)

Margita Figuli (1909 – 1995)

Štefan Furdek (1855 – 1915)

Mikuláš Gacek (1895 – 1971)

Gessayovci v slovenskej kultúre

Anton Habovštiak (1924 – 2004)

Andrej Halaša (1852 – 1913)

Martin Hamuljak a Štúrovci

Ján Herkeľ (1786 – 1853)

Jur Janoška (1856 – 1930)

Ján Johanides (1934 – 2008)

Jozef Kapala (1901 – 1985)

Jozef Klinovský (1792 – 1832)

Ján Koiš (1789 – 1839)

Mária Magúthová – Párovská (1907 – 2001)

Mária Medvecká (1914 – 1987)

Ján Mešťančík (1908 – 1981)

Orava, Štúr a štúrovské hnutie 

Osobnosti Žaškova 

Andrej Pavčo (1863 – 1932)

Štefan Schelling (1908 – 1959)

František Skyčák (1824 – 1881)

Jozef Staško (1917 – 1999)

Juraj Tranovský (1592 – 1637)

Ctiboh Zoch (1815 – 1865)

 

 

 

Fotogaléria