PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

Oravský mikrofón - súťaž mladých moderátorov

20. 1. 2020 - 15. 10. 2020

Orava

 

ORAVSKÝ MIKROFÓN 2020

19. ročník regionálnej postupovej súťaže mladých moderátorov

 

P R O P O Z Í C I E

 

                        

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

 

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

                       Mestské kultúrne stredisko v Tvrdošíne - Medvedzí

 

Termín konania: 15. október 2020 (štvrtok) od 9.00 hod.

 

Miesto konania: Spoločenská sála MsKS, Tvrdošín - Medvedzie

 

Poslanie:

Oravský mikrofón je súťaž pre mladých moderátorov vytvárajúca priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti, motiváciu mladých ľudí k umeleckej prezentácii textu.

 

Podmienky súťaže:

Regionálnej súťaže sa môže zúčastniť každý záujemca, ktorý má trvalý pobyt, alebo navštevuje školu v regióne Oravy.

Podmienkou zaradenia do  súťaže je zaslanie záväznej prihlášky, ktorú riadne vyplnenú doručí organizátorovi regionálneho kola súťaže do termínu uzávierky. Súťaž je postupová, s priamou nomináciou do krajského kola. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania sa súťaže dovŕši vek 11 až 25 rokov.

 

Kategórie:

 

I. kategória: od 11 do 14 rokov (bez postupu na krajskú súťaž)

II. kategória: od 15 do 18 rokov (s postupom na krajskú súťaž)

III. kategória: od 19 do 25 rokov (s postupom na krajskú súťaž)

 

Súťaží sa v štyroch súťažných disciplínach:

 

I. disciplína:

interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ

 

II. disciplína:

interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd

 

III. disciplína:

vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd

 

IV. disciplína:

súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd

 

Pozn.:

- súťažiaci I. vekovej kategórie (11-14 rokov) nesúťažia v III. súťažnej disciplíne,

- odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.

 

 

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky do 30. 9. 2020

      -    na e-mailovú adresu: literatura@osvetadk.sk

-          osobne,

-          na poštovú adresu:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

 

Prihlášky zaslané po 30. 9. 2020 nebude organizátor akceptovať.

V prihláške je potrebné čitateľne vyplniť všetky požadované údaje.

 

Hodnotenie súťaže (kritériá hodnotenia):

Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa

nasledujúcich kritérií:

1. výslovnosť

2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka

3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča

4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu

5. celkový prejav

Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho. Súťažiaci nemusí požívať žiadne rekvizity či pomôcky, nejde o divadlo....

 

Na základe hodnotenia organizátor regionálneho kola nominuje priamym postupom do krajského kola víťaza z II. a III. kategórie. V prípade, že sa v regionálnom kole vyskytne v danej kategórii ďalší vynikajúci súťažiaci, odborná hodnotiaca porota ho môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú súťaž (návrh nemusí byť akceptovaný organizátorom krajskej súťaže).

 

Ocenenie:

V regionálnej súťaži môžu byť ocenení súťažiaci  za 1., 2., 3. miesto, v prípade rozhodnutia poroty môžu byť udelené čestné uznania, príp. ceny za mimoriadne výkony. Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.

 

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečí výdavky spojené s jej realizáciou (priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, diplomy, ceny, občerstvenie a preplatí cestovné súťažiacim len na základe predloženého platného cestovného lístka.

Dopravu osobným vozidlom nepreplácame.

 

 

 

 

 

Kontakt - bližšie informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín

Tel.. 043/5864 978, 0905 637 053, e-mail: literatura@osvetadk.sk

 

Prílohy
oravsky_mikrofon_2020.pdf, , 155 kb