PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Veľkonočný medovník
Slovensko
27. 3. 2020 - 12. 4. 2020
Kultúra virtuálne - APRÍL
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
4. mar 2020 | 13:02:23
 
 
 

 

 

propozície súťaží

Oravské divadelné dni - súťaž divadla dospelých

20. 1. 2020 - 22. 2. 2020

Orava

 

ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI 2020

18. ročník regionálnej prehliadky

neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých

Stretnutie oravských ochotníkov

- p r o p o z í c i e -

 

Vyhlasovateľ a organizátor:       Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátori:                         Obec Rabča

Termín konania:                             14.-15.3. 2020

Miesto konania:                             KD Rabča

 

  • CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE:

Oravské divadelné dni sú koncipované ako stretnutie oravských ochotníckych divadelných súborov, festival oravského divadla s cieľom navzájom sa spoznať  a obohatiť navzájom. Podujatie realizujeme ako

a)      nesúťažné stretnutie (prehliadku) – je potrebné vyplnenú prihlášku, posielanú v prílohe, písomne alebo elektronicky do 22. 2. 2020 poslať na Oravské kultúrne stredisko, divadlo@osvetadk.sk

b)      súťaž – je potrebné sa prihlásiť do 22. 2. 2020  vyplnením prihlášky na stránke http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/, vybratý súbor postupuje na krajskú súťaž do Martina. Pri prihlásení sa do súťaže je potrebné akceptovať všetky súťažné kritériá a podmienky. Po tomto termíne sa prihlasovanie zablokuje.

Takto vychádzame v ústrety všetkým divadelných súborom (môžu sa zúčastniť súťažne i nesúťažne) a ponúkame možnosť jedinečného stretnutia všetkých záujemcov o ochotnícke divadlo na Orave. 

Hlavným cieľom podujatia je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla; zvyšovanie odbornej a umeleckej úrovne súborov prostredníctvom vzdelávacej časti

 

  • PODMIENKY:

Podujatia sa môže zúčastniť každý neprofesionálny divadelný kolektív pôsobiaci na Orave z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktorý inscenuje dramatické predlohy alebo vlastné autorské texty v slovenskom jazyku.

 

  • SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA PREBIEHA PRE:

A. / neprofesionálne divadlo dospelých: prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - neprofesionálneho divadla dospelých, ktoré:

  • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
  • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
  • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď. Adresátom ich tvorby je dospelé publikum.

B. / neprofesionálne divadlo mladých: súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - amatérskeho divadla mladých - vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný).

Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch.

 

Súbory, ktoré sa chcú zúčastniť podujatia nesúťažne, nemusia spĺňať uvedené kritériá.

 

 

  • SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Súťaž neprofesionálneho divadla mladých nemá kategórie.

Súťaž neprofesionálneho divadla dospelých má tieto kategórie:

I. PRÚDY SÚČASNÉHO DIVADLA : Moderné a experimentálne inscenačné postup v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Zámer kategórie: Podporiť neprofesionálne divadelné súbory a divadelníkov v hľadaní netradičných a invenčných divadelných foriem.

II. PRÚDY TRADIČNÉHO DIVADLA : Klasická a tradičná divadelná tvorba (textové predlohy interpretované klasickým a tradičným inscenačným postupom).Klasické inscenačné postupy a divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo. Zámer kategórie: Podporiť skvalitňovanie tvorby neprofesionálnych divadelných súborov, využívajúcich klasické inscenačné postupy. Zároveň podnietiť tradičné ochotnícke súbory k účasti na divadelných postupových prehliadkach.

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku.

2.  Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.3

3. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

4. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU.

5. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch.

6. Súťažné kolektívy/jednotlivci musia uplatňovať princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie musia vychádzať z textov dramatických autorov alebo z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo a pod.). Tiež musia využívať rôzne princípy hereckého divadla (herec je v samotnom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu, alebo stelesňuje postavu), ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho a pod.

7. Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie.

 

·         ODBORNÁ HODNOTIACA POROTA:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

·         HODNOTENIE SÚŤAŽE (KRITÉRIA HODNOTENIA):

Porota udeľuje jeden priamy postup a ďalší návrh na postup. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálny návrh na postup do krajského kola Turčianske javisko, ktoré sa uskutoční v dňoch 16. – 18.4.2020.

 

  • KRITÉRIÁ HODNOTENIA

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,

b. dramaturgia – aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné zásahy do textu súvisiace s inscenáciou,

c. herecká zložka – vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť či štylizácia hereckého prejavu), čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie,

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu,

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie.

 

·         VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Oravské divadelné dni sa uskutoční v dohodnutom termíne podľa ukončenia výberového kola regionálnej súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Oravského kultúrneho strediska a v regionálnej tlači.

 

  • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

 

·         FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:

OKS a obec Rabča hradia všetky náklady spojené s podujatím – dopravu a stravu pre súbory, priestory, ceny, hodnotiacu komisiu. Zúčastnené súbory účinkujú bez nároku na honorár.

 

·         PREHLÁSENIA:

1. Účastníci zaslaním záväznej prihlášky do súťaže zároveň vyjadrujú súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov podľa interných smerníc OKS v roku 2020 podľa Zákona 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov.

2. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

3. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže.

4. Deti sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Ing. Martina Macáková _ manažér pre divadlo

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 0905 637 085, 5864978