PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Veľkonočný medovník
Slovensko
27. 3. 2020 - 12. 4. 2020
Kultúra virtuálne - APRÍL
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 4. 2020 - 30. 4. 2020
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni
4. mar 2020 | 13:02:23
 
 
 

 

 

propozície súťaží

AMFO - regionál. súťaž amatér. fotografic. tvorby

20. 1. 2020 - 31. 3. 2020

Orava

 

AMFO 2020

regionálna súťaž amatérskej fotografickej tvorby

-  p r o p o z í c i e   r e g i o n á l n e j   p r e h l i a d k y   Z U Č  -

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum 

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka súťaže: 31. 3. 2020

Miesto konania: Dolný Kubín - výber, Orava

 

Poslanie:

Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby v regióne Orava a na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania.

 

Podmienky účasti na súťaži:

1. Súťaž je trojstupňová a delí sa podľa vekových a formálnych kritérií. Zúčastniť sa jej môže každý amatérsky tvorca regiónu Orava s trvalým pobytom v SR.

2. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe fotografií alebo multimediálnych prezentácií vytvorených

v amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely.

3. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie autorskej fotografie alebo

multimediálnej prezentácie, zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.

4. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej

fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie

(maximálne do troch minút) od jedného autora a jeden súbor v kategórii Cykly a seriály.

5. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi

prezentáciami.

6. O prihlásení fotografie do skupiny a kategórie rozhoduje autor, v sporných prípadoch môže

o správnom zaradení rozhodnúť porota. Fotografia nesmie byť staršia viac ako 3 roky.

7. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku tejto

súťaže, nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy

proti ľudskosti a humanizmu.

8. Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môže

organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

 

Technické podmienky:

Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD video; prezentácia nesmie presiahnuť

dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na

záver treba uviesť titulok KONIEC.

Limit pre kategóriu Cykly a seriály je min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných.

Identifikačné údaje: Každý autor je povinný  čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí

byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihlásenie: Do súťaže sa prihlásite  vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Pozor, po uzávierke (31.3.2020) sa už nedá prihlásiť.

 

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori do 16 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

II. veková skupina: autori do 21 rokov

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

a. kategória: čiernobiela fotografia

b. kategória: farebná fotografia

Pre všetky tri vekové skupiny bez rozlíšenia veku

c. kategória: multimediálna prezentácia

d. kategória: cykly a seriály

 

Kritériá hodnotenia:

Umelecko-tvorivé

1. výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca,

2. zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie, nebezpečie atraktivity témy,

3. opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,

4. kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,

5. výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,

6. záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,

7. adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov.

 

Technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)

1. technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),

2. technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),

3. výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu.

 

Odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)

1. zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri spracovaní,

2. odborný, informatívny prínos záberu,

3. zrozumiteľnosť a význam záberu.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky a prác:

Podmienkou účasti je prihlásenie vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ v časti „Chcem sa prihlásiť“. do 31. 3. 2020 a doručenie prác osobne alebo poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Práce zaslané po 31. 3. 2020 nebude organizátor akceptovať.

 

Hodnotenie súťaže:

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ Oravského  kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Odborná porota realizuje výber a odporučí organizátorovi kolekciu fotografií na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2020. Vybratú kolekciu do krajského kola doručí Oravské kultúrne stredisko na Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

 

Výsledky súťaže:

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude verejné a publikované v regionálnej tlači, na stránke www.osvetadk.sk.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.

 

Záverečné ustanovenia:

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2020 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,

tel. 043/5864 978, 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk