PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Dedičstvo Oravy
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Dotyky s bábkou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Rodom a srdcom z Jasenovej
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Veľká výzva - cestami hornooravských plátenníkov
Základné školy a osemročné gymnáziá na Orave
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
4. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
5. 11. 2020
Piatky s tradíciou - Z domu za remeslom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
6. 11. 2020
Po Orave za divadlom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/ https://www.fa
9. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
10. 11. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
11. 11. 2020
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

Výtvarné spektrum-regionál. súťaž amat výtv.tvorby

20. 1. 2020 - 31. 3. 2020

Orava

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020

regionálna súťažná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby

- propozície regionálnej prehliadky ZUČ -

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum  

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka súťaže: 31. 3. 2020

Miesto konania: Dolný Kubín - výber, Orava

 

Poslanie:

Poslaním  Výtvarného spektra  je aktivizovať a  podporovať  amatérsku  výtvarnú tvorbu  v celej  jej žánrovej  rozmanitosti,  objavovať  a podporovať mladé talenty,  poskytovať  priestor  prezentácii a konfrontácii   výsledkov  tejto tvorby  na  regionálnej,  krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu  s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach.

 

Podmienky súťaže:

Regionálna tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: kresba, maľba grafika, plastika, úžitková tvorba, aj v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land – artu  a pod.  kvalitný, väčšieho formátu).

Prihlásiť sa môžu amatérski výtvarníci z Oravy a mladí autori, ktorí v roku 2020 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom (absolventom VŠVU, AVU a členom profesionálnych výtvarných združení).

Právo na postup z regionálneho do krajského kola majú najlepšie práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako aj ostatné práce, ktoré regionálna porota odporučí na postup.

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií.

Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v rokoch 2016 - 2020, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch. Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich

D. kategórii, ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami.  Maximálny počet prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách) a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).

Všetky práce musia byť čitateľne a pravdivo označené identifikačným štítkom (príloha propozícií) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania s trvalým pobytom na Slovensku.

Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska a pôsobenie.

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ v časti: Chcem sa prihlásiť.

Pozor, po uzávierke (31.3.2020) sa už nedá prihlásiť.

 

 

Súťažné kategórie:

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov

                        A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

                        B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

                        C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov

                        A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);

                        B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);

                        C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);

                        D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);

                        E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.)

 

Súťažné podmienky E. kategórie:

Termín na odovzdanie je 3. júl 2020. Výtvarné diela, ktoré nie sú v digitálnej podobe (napr. objekt, tlač digitálnej maľby atď.) sa doručujú do sídla organizátora celoštátneho kola súťaže (Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne).

Výtvarné diela v digitálnej podobe je možné odovzdávať ako: 

fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum) alebo v digitálnej forme vo formáte JPG v rámci elektronickej prihlášky (v maximálnej veľkosti 100 MB).

videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu

(Mgr. Daniela Klimantová, Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava,

daniela.klimantova@nocka.sk, +421 2 204 71 246) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).

 

Termín zaslania prác:

Sústreďovanie a uzávierka prác do regionálneho kola do 31. 3. 2020 v priestoroch Oravského kultúrneho stredisko v Dolnom Kubíne. Zozbieranie výtvarných prác a ich reprezentačný výber do krajského kola  zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Práce v krajskom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá rozhodne o výbere výtvarných prác na krajskú výstavu a navrhne kolekciu do celoštátneho kola.  Celoštátna súťaž sa uskutoční v Trenčíne a uskutoční sa 11. – 12. septembra 2020 na Trenčianskom hrade. Po skončení súťaže krajského a celoštátneho kola -  vrátenie prác zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Práce si treba prevziať osobne v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne.

Kritériá hodnotenia:

- sila výpovede diela;

- celkový výraz práce           ;

- osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela;

- autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky;

- proporčná stavba zobrazovaného predmetu;

- technické zvládnutie diela;

- kompozičné riešenie diela;

- farebné cítenie;

- odolnosť voči komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti;

 

Ocenenie:

Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá bude zložená z troch členov a odporučí vybrané práce pre postup na krajské kolo.

Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy na Trenčianskom hrade presunie na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2020 v Bratislave- Starom meste a následne bude usporiadaná ďalšia repríza výstavy ocenených diel vo vybranej lokalite.

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Výsledky súťaže:

Výsledky regionálnej  súťaže budú zverejnené v regionálnej tlači, na stránke www.osvetadk.sk.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám.

 

Záverečné ustanovenia:

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2020 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Prílohy k propozíciám:

Identifikačný štítok

Odovzdávací a preberací protokol

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 043/5864 978, 0915032734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk