PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Dedičstvo Oravy
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Dotyky s bábkou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Rodom a srdcom z Jasenovej
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Veľká výzva - cestami hornooravských plátenníkov
Základné školy a osemročné gymnáziá na Orave
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
4. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
5. 11. 2020
Piatky s tradíciou - Z domu za remeslom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
6. 11. 2020
Po Orave za divadlom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/ https://www.fa
9. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
10. 11. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
11. 11. 2020
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

O najkrajšiu fašiangovú masku - regionálna súťaž

20. 1. 2020 - 10. 2. 2020

okres Dolný Kubín

 

O NAJKRAJŠIU FAŠIANGOVÚ MASKU 2020
Výtvarná súťaž


- p r o p o z í c i e s ú ť a ž e -


Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Uzávierka prác: 10. 2. 2020
Výstava: 17. 2. – 27. 2. 2020, KD Veličná
Poslanie:
Poskytnúť priestor prezentácie výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre základné a materské školy, podporiť a uchovať tradičné ľudové tradície, prostredníctvom výstavy prezentovať pôvod a význam fašiangov, dať možnosť kreatívnej tvorbe deťom i pedagógom.
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu prihlásiť základné a materské školy z tých dolnooravských obcí, ktoré sa zapoja do podujatia OKS o najväčší fašiangový sprievod. Súťažiaci sa môžu zúčastniť s počtom
max. 5 priestorových masiek vytvorených rôznymi technikami. Práce musia byť riadne označené: meno a priezvisko (pri deťoch škola), vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, technika. Práce môže zástupca školskej organizácie doniesť osobne alebo zaslať poštou. Je
potrebné ich zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže môže ísť o krehký materiál. Autor posiela práce do súťaže na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú
nahradené.
Kategórie:
bez kategórie – materské a základné školy
Odborná hodnotiaca porota:
Výtvarné práce bude hodnotiť trojčlenná odborná porota.
Termín zaslania súťažných prác:
Podmienkou účasti je doručenie súťažných prác najneskôr do 10. 2. 2020 osobne alebo poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Práce zaslané po 10. 2. 2020 nebude organizátor akceptovať.
Ocenenie:
Každý účastník súťaže, t. j. základná alebo materská škola dostane balíček výtvarníckych potrieb. Víťaz súťaže získa 100 vajec a 5 kg klobás a slaniny pre fašiangovníkov zo svojej obce na fašiangovú zábavu.
Výsledky súťaže:
Výsledky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk.
Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár. Po skončení výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných
zmien budú autori včas informovaní. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2020 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.
Finančné zabezpečenie:
Finančné náklady spojené s doručením prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Práce sa po súťaži vracajú na náklady vyhlasovateľa.
Kontakt a bližšie informácie:
Mgr. Alexandra Mikulášová, folklor@osvetadk.sk, 0908 546 016
Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Prílohy
o__najkrajsiu_fasiangovu_masku_2020.pdf, , 194 kb