PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Dedičstvo Oravy
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Dotyky s bábkou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Rodom a srdcom z Jasenovej
Orava
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
Veľká výzva - cestami hornooravských plátenníkov
Základné školy a osemročné gymnáziá na Orave
1. 10. 2020 - 31. 10. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
4. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
5. 11. 2020
Piatky s tradíciou - Z domu za remeslom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
6. 11. 2020
Po Orave za divadlom
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/ https://www.fa
9. 11. 2020
Osobnosti Oravy
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
10. 11. 2020
M(l)al(d)í folkloristi
https://www.facebook.com/Oravské-kultúrne-stredisko-v-Dolnom-Kubíne_559781134355619/
11. 11. 2020
 
 
SÚŤAŽE
 
 

 

 

propozície súťaží

O najkrajšiu kraslicu - celoštátna výtvarná súťaž

20. 1. 2020 - 18. 3. 2020

Slovensko

 

O  NAJKRAJŠIU KRASLICU 2020

19. celoštátna výtvarná súťaž

-  p r o p o z í c i e   m e d z i n á r o d n e j   s ú ť a ž e  -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Uzávierka prác: 18. 3. 2020

 

Výstava: 1. 4. – 24. 4. 2020

 

Miesto konania posúťažnej výstavy: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

Poslanie:

Poskytnúť priestor prezentácie výtvarnej tvorby vo vyhlásenej téme pre širokú verejnosť, podporiť a uchovať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky, prostredníctvom výstavy prezentovať zvykoslovie jarného slnovratu, dať možnosť výtvarnej prezentácii deťom

i dospelým.

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže spojenej s predajnou výstavou (ak budú na predaj treba poriadne označiť každú kraslicu cenou) sa môžu prihlásiť autori nielen zo Slovenka s počtom max. 10 kraslíc (vyfúknuté vajíčko – ostatné budú vylúčené), vytvorených rôznymi technikami. Práce musia byť riadne označené: meno a priezvisko (pri deťoch aj škola), vek, adresa, telefonický kontakt, e-mail, technika. Práce môže autor doniesť osobne, alebo zaslať poštou. Je potrebné ich  zabezpečiť proti znehodnoteniu, keďže ide o krehký materiál. Autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri preprave mu nebudú nahradené.

 

Kategórie:

vekové:          5 – 11 rokov; 12 – 18 rokov; nad 18 rokov

techniky:        tradičné; súčasné a experimentálne

 

Odborná hodnotiaca porota:

Minimálne trojčlennú odbornú hodnotiacu porotu menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

Termín zaslania súťažných prác:

Podmienkou účasti je doručenie súťažných prác najneskôr do 18. 3. 2020 osobne alebo poštou: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

Práce zaslané po 18. 3. 2020 nebude organizátor akceptovať.

 

Ocenenie:

V každej kategórii budú udelené ocenenia a jedna hlavná cena v celej súťaži. Ceny budú vecné, pri hlavnej cene bude udelená aj finančná odmena 100 €.

 

 

 

 

Výsledky súťaže:

Výsledky súťaže budú uverejnené v regionálnej tlači a na stránke www.osvetadk.sk.

Autori budú s výsledkami súťaže oboznámení písomne. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo publikovať reprodukcie prác pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár.

Po skončení výstavy budú práce vrátené autorom na vyžiadanie. V prípade organizačných zmien budú autori  včas informovaní.  Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas

so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2020 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien

a doplnkov.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Práce sa po súťaži vracajú na náklady vyhlasovateľa.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, vytvarnictvo@osvetadk.sk, 0915 032 734

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín, tel. 043/5 864 978

Prílohy
o_najkrajsiu_kraslicu_2020.pdf, , 325 kb