PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Inšpirovaní Oravou
Gäceľ
24. 7. 2019 - 28. 7. 2019
júl
Orava
1. 7. 2019 - 31. 7. 2019
Za čiernym slnkom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 7. 2019 - 23. 8. 2019
Oživené melódie 2019
Kemp Tília Gäceľ
16. 10. 2019 - 20. 10. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Pozvánka do Sihelného
15. júl 2019 | 12:25:33
Bačovské dni - vyhodnotenie
15. júl 2019 | 12:24:51
Byčovské dni - vyhodnotenie
15. júl 2019 | 12:24:17
Bačovské dni v Malatinej
3. júl 2019 | 08:24:58
 
SÚŤAŽE
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
 

 

 

propozície súťaží

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo IV.a V.kat.

4. 2. 2019 - 28. 2. 2019

Dolný Kubín

 

 

H V I E Z D O S L A V O V   K U B Í N   2  0 1 9

 

regionálne  kolo postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy,

v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

 

-  p r o p o z í c i e  -

 

 

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko v dolnom Kubíne

Termín konania: 22. marec 2019 o 8.30 hod.

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne               

 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne realizuje iba súťaž v UPPP pre IV. a V. kategóriu a súťaž v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

 

 

A. VŠEOBECNÁ CHARAKTRERISTIKA

Charakteristika súťaže

·      Hviezdoslavov Kubín je regionálna postupová súťaž, ktorá patrí k najstaršej a najprestížnejšej súťaži v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s priamym postupom do krajského kola Vajanského Martin v Martine.

·      Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematický zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.

Ciele súťaže

·      Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby  v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie.

·      Prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu jednotlivcov a kolektívov a inscenačnú tvorbu divadiel poézie.

·      Hlbšie spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúr nej a umeleckej hodnote.

·      Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

·      Umožniť kultúrnym pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie kultúrneho života v regiónoch, a pedagógom na prehĺbenie a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická výchova.

·      Aktivizovať a vytvárať priestor na prezentáciu výsledkov tvorby základných a stredných škôl, a tiež základných umeleckých škôl.

 

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

 

Kolá súťaže - Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová:

·      Triedne súťaže a prehliadky,

·      Školské súťaže a prehliadky,

·      Obvodné súťaže a prehliadky,

·      Okresné súťaže a prehliadky,

·      Regionálne súťaže a prehliadky,

·      Krajské súťaže a prehliadky,

·      Celoštátna súťaž a prehliadka.

 

 

Súťažné kategórie

 

a) SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV:

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne v prednese poézie a osobitne v prednese prózy.

 

Umelecký prednes detí:

I. kategória

- žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 7 – 10 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

II. kategória

- žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl a prímy (1. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 10 – 12 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

III. kategória

- žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl a sekundy, tercie, kvarty (2. – 4. ročníka) osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 12 – 15 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.

 

Umelecký prednes mládeže:

IV. kategória

- žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane,

- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,

 

Umelecký prednes dospelých:

V. kategória

- študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov,

- umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,

- umelecký prednes prózy maximálne 10 minút.

 

b) SÚŤAŽ KOLEKTÍVOV:

 

I. kategória

- detské recitačné kolektívy a divadlá poézie,

- vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov,

II. kategória

- divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých,

- vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.

 

C. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

Podmienky pre súťažiacich

·      Na súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne texty.

·      Žiaci I. – III. kategórie a recitátori IV. kategórie majú právo prihlásiť sa do triedneho, resp. školského kola (v V. kategórii fakultného, školského, univerzitného) v škole, ktorú navštevujú. Ak sa školské kolá nekonajú, recitátori IV. a V. kategórie majú právo prihlásiť sa do súťaže základného kola podľa miesta bydliska alebo školy/pracoviska. V prípade, že školské a kultúrne inštitúcie základné kolá neorganizujú, recitátori IV. – V. kategórie majú právo prihlásiť sa do vyšších kôl súťaže (obvodné, okresné, regionálne, resp. krajské), avšak do najnižšieho kola, ktoré sa v okruhu ich pôsobenia organizuje. Kolektívy sa prihlasujú do regionálnych/okresných kôl podľa miesta svojho pôsobenia. Ak sa v škole, alebo v mieste pôsobenia neuskutoční základné kolo, súťažiaci sa môžu prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

·      Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou/osobne potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do termínu uvedeného v propozíciách.

·      Súťaž sa koná v prednese pôvodnej slovenskej literatúry a svetovej literatúry v slovenskom jazyku.

·      Recitátori a kolektívy prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tým istým textom a s tou istou inscenáciou hry, ktorými sa prezentujú v základnom stupni súťaže.

·      Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.

·      Do súťaže nemožno vstúpiť s textom, s ktorým recitátor v minulosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín už vystúpil, alebo s ktorým získal umiestnenie na celoslovenských kolách iných recitátorských súťaží (Šaliansky Maťko, Beniakove Chynorany, Vansovej Lomnička, Naša Vansovej Lomnička, Timravina studnička, ... a Slovo bolo u Boha, Dilongova Trstená a ďalšie).

·      Súbory sa nemôžu zúčastniť na súťaži s inscenáciou, s ktorou vstúpili do inej súťaže garantovanej Národným osvetovým centrom, ani s inscenáciou, s ktorou už súťažili na Hviezdoslavovom Kubíne v minulosti.

·      Podmienkou účasti jednotlivcov je zaslanie elektronicky spracovaného súťažného textu prednesu vo formáte Word alebo PDF so zachovaním grafického členenia podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný text je potrebné uviesť meno recitátora, autora a prekladateľa, prípadne upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval.

·      Podmienkou účasti kolektívu je zaslanie elektronicky spracovaného scenára inscenácie s uvedením autorov a prekladateľov textov, ako aj tvorcov inscenácie.

 

Práva a povinnosti súťažiacich
1. Súťažiaci (súbor, sólista) sú povinní:
a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže,
b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže,
c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže.
2. Súťažiaci (súbor, sólista) majú právo:
a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže,
b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži,
c) vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k programovému výstupu.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky

Potrebné formuláre prihlášok do súťaže sú v prílohe propozícií, na www.osvetadk.sk. Prihláška postupuje so súťažiacim od najnižšieho kola až po posledné kolo, ktorého sa zúčastní.

Podmienkou účasti recitátora v súťaži je doručenie záväznej prihlášky, spolu s formulárom postupu recitátora a súťažným textom, podmienkou účasti kolektívu v súťaži je doručenie záväznej prihlášky s textom inscenácie, najneskôr do 8. marca 2019  na e-mailovú adresu: literatura@osvetadk.sk, na poštovú adresu: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín.

 

D. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 

·      Členov odbornej poroty na regionálnej úrovni menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, ktoré je organizátorom regionálnej prehliadky.

·      Porota udeľuje len jedno 1. miesto, 2. a 3. miesto môže byť znásobené. Jednotlivec alebo kolektív umiestnený na 1. mieste postupuje do ďalšieho kola súťaže.

 

·      Porota môže udeliť čestné uznania, prípadne špeciálne ceny v odôvodnených prípadoch.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:

 

I. v kategórii umeleckého prednesu súťaže jednotlivcov:

 

a./ dramaturgická príprava predlohy

- vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora, myšlienková a umelecká náročnosť predlohy, originalita a objavnosť predlohy, správne pochopenie obsahu a zmyslu textu,

rozbor, členenie a úprava predlohy, vystihnutie žánrových a štýlových osobitostí textu,  aktuálny výklad recitovaného textu;

b./ tvorivosť a osobnostný prístup recitátora

- schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, schopnosť vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu, hlasová a rečová technika recitátora, originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania, tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami, funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov, výstavba, gradácia a pointovanie prednesu,

miera rozumovej a citovej účasti na prednese;

c./ pôsobivosť prednesu na poslucháča

- zacielenosť na poslucháča a kontakt s ním, presvedčivosť interpretácie, pôsobenie recitátora ako osobnosti, originálnosť recitátora a jeho výkonu.

 

II. v kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie:

 

a./ dramaturgia

- vhodnosť témy a predlohy pre kolektív (vek, sociálne a kultúrne zázemie, špecifickosť kolektívu), myšlienková a umelecká náročnosť predlohy, originalita, novosť a objavnosť predlohy, spracovanie literárnej predlohy do scenára (rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy; vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu; vystihnutie aktuálnosti obrazov, myšlienok či formy textu; členenie na party),

- uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára, harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári, pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára, aktuálnosť predlohy a scenára, dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári;

b./ javiskové stvárnenie

- jasnosť a cieľ režijnej koncepcie, zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov, členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie, hlasová a výrazová úroveň interpretov (technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru; čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru; charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru; tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu), pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie (charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme a dramaturgicko-režijnému cieľu; pohybová úroveň a technika interpretov, realizácia javiskových a choreografických foriem), výtvarné spracovanie inscenácie (výber, charakter a funkčnosť hmotného – výtvarného – materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a k dramaturgicko-režijnej koncepcii; estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii, výtvarný štýl inscenácie; pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť), koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek;

c./ zameranosť na diváka

- komunikatívnosť inscenácie s divákom, súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii, originálnosť a jedinečnosť inscenácie.

 

 

Výsledky súťaže

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení súťažnej časti súťaže. Celkové vyhodnotenie súťažnej prehliadky bude zverejnené na www.osvetadk.sk do 7. dní po ukončení súťaže.

 

 

 

E. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

 

Organizátor regionálnej súťaže finančne zabezpečuje výdavky spojené s jej organizačným zabezpečením – priestory, služby, propagáciu, odborné poroty, občerstvenie, vecné ceny a cestovné súťažiacich spojené s účasťou na základe predloženia platného cestovného lístka. V prípade schválenia grantu z FPU zabezpečí a uhradí organizátor aj dopravu zúčastneným kolektívom. Dopravu osobným vozidlom organizátor neprepláca.

 

F. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 

·      Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové centrum.

·      Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

·      Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

·      Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

·      Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa naň práva tretích osôb a taktiež prehlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním súťažného diela.

·      Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže realizátorom všetkých kôl súťaže licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže Hviezdoslavov Kubín a realizátorom všetkých kôl súťaže.

·      Súťažiaci dáva prihlásením do súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou, na všetky kolá tejto súťaže a po celý čas jej trvania.

 

 

Prílohy:  Prihláška recitátori, Prihláška kolektívy, Postup recitátora