PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Deň textilu - Kde bolo, tam bolo, ...
Vlčnov, Česká republika
21. 9. 2019 - 22. 9. 2019
Inšpirovaní Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 9. 2019 - 27. 9. 2019
14. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
23. 9. 2019 - 29. 9. 2019
Stretnutie s piesňou
Zázrivá
29. 9. 2019
Z náručia poznania
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 30. 9. 2019
Oživené melódie 2019
Kemp Tília Gäceľ
16. 10. 2019 - 20. 10. 2019
Grafika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
1. 9. 2019 - 31. 10. 2019
Svet kovačického insitného umenia
Krakov
13. 9. 2019 - 15. 11. 2019
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 10. 2019 - 30. 6. 2020
 
 
SÚŤAŽE
Oravský mikrofón - regionálna súťaž
Orava
12. 9. 2019 - 7. 10. 2019
Scénické čítanie 2019 - Oravská súťaž
Orava
12. 9. 2019 - 11. 10. 2019
 
 

 

 

propozície súťaží

Oravské divadlené dni-súťaž divadla dosp.a mladých

25. 1. 2019 - 22. 2. 2019

Orava

 

ORAVSKÉ DIVADELNÉ DNI 2019

17. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky

neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých

- p r o p o z í c i e -

 

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátori: Obce a kultúrne organizácie v miestach uvedení inscenácií

Termín konania: marec  2019

Miesto konania: región Orava

 

 • CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE:

Oravské divadelné dni sú regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých v oravskom regióne. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla; umožniť dospelým a mládežníckym neprofesionálnym divadelným súborom hrať pred odborníkmi i širokou verejnosťou;  zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže.

 

 • PODMIENKY SÚŤAŽE:

Na postupovej súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy pôsobiace na Orave z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktoré inscenujú dramatické predlohy alebo vlastné autorské texty v slovenskom jazyku.

 

 • ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE:

Súťaž je postupová a prebieha: 1. na úrovni regiónu, 2. na úrovni kraja , 3. na celoštátnej úrovni.

Kolektív, alebo jednotlivec, ktorý získal hlavnú cenu na celoštátnom kole súťaže postupuje na festival Scénická žatva 2019 v Martine a na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2019 v Bratislave-Starom meste.

 

 • SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA PREBIEHA PRE:

A. / neprofesionálne divadlo dospelých: prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - neprofesionálneho divadla dospelých, ktoré:

 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď. Adresátom ich tvorby je dospelé publikum.

B. / neprofesionálne divadlo mladých: súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - amatérskeho divadla mladých - vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný).

Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch.

 

 • SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Súťaž neprofesionálneho divadla mladých nemá kategórie.

Súťaž neprofesionálneho divadla dospelých má tieto kategórie:

I. PRÚDY SÚČASNÉHO DIVADLA : klasické a moderné inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Otvorená dramaturgia (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo a pod.), ďalej pohybové divadlo, multimediálne divadlo, bábkové divadlo.

II. PRÚDY TRADIČNÉHO DIVADLA : tradičné ochotnícke inscenačné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo: tradičná ochotnícka divadelná tvorba (dramatické predlohy interpretované tradičným ochotníckym inscenačným postupom). Divadlo vychádzajúce z tradičných ľudových inscenačných postupov (ľudové zvykoslovie, scénografia atď.).

 

 • SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku.

2.  Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.3

3. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

4. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU.

5. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch.

6. Súťažné kolektívy/jednotlivci musia uplatňovať princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie musia vychádzať z textov dramatických autorov alebo z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo a pod.). Tiež musia využívať rôzne princípy hereckého divadla (herec je v samotnom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu, alebo stelesňuje postavu), ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho a pod.

7. Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra inscenácie.

 

 • PRIHLASOVANIE:

!!!!!!!NOVINKA!!!!!

Prihlasovanie do súťaže je od tohto roka už len elektronickou formou na stránke NOC -

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/ - dospelí

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/ - 15 – 26 rokov

(priečinok „chcem sa prihlásiť“). Je potrebné vyplniť dôsledne všetky požadované údaje, pretože Vás to nepustí ďalej, taktiež je potrebné nahlásiť sa do 22. februára 2019.

Po tomto termíne sa prihlasovanie zablokuje.

 

·         ODBORNÁ HODNOTIACA POROTA:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

·         HODNOTENIE SÚŤAŽE (KRITÉRIA HODNOTENIA):

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porota ďalej udeľuje spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto. Na základe hodnotenia odbornej trojčlennej poroty budú víťazné súbory za každý okres a kategóriu navrhnuté na krajskú súťažnú prehliadku do Martina (19. – 21. 4. 2018, Turčianske javisko)

V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

 

 • KRITÉRIÁ HODNOTENIA

 

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,

b. dramaturgia – aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné zásahy do textu súvisiace s inscenáciou,

c. herecká zložka – vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť či štylizácia hereckého prejavu), čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie,

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu,

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie.

 

·         VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Oravské divadelné dni sa uskutoční v dohodnutom termíne podľa ukončenia výberového kola regionálnej súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Oravského kultúrneho strediska a v regionálnej tlači.

 

 • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

 

·         FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:

Organizátor regionálnej súťažnej prehliadky zabezpečí výdavky spojené s jej realizáciou  – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny. Účinkujúce súbory sa súťaže zúčastnia na vlastné náklady (doprava), občerstvenie hradí organizátor. V prípade schválenia grantu z FPU zabezpečí a uhradí organizátor aj dopravu.

 

·         PREHLÁSENIA:

1. Účastníci zaslaním záväznej prihlášky do súťaže zároveň vyjadrujú súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov podľa interných smerníc OKS v roku 2019 podľa Zákona 122/2013 Zz o ochrane osobných údajov.

2. Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

3. Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a realizátorovi súťaže a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

4. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

5. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže.

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kubíková _ manažér pre divadlo

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 0905 637 085, 5864978