PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
Slovensko
22. 5. 2020 - 10. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s Bylinkárkou 1.
Slovensko
3. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Posadnutosť zámenami
Slovensko
1. 6. 2020 - 15. 6. 2020
Literárne pondelky - Agi
Slovensko
18. 5. 2020 - 15. 6. 2020
Kreatívne utorky - Oli oli Janko
Slovensko
9. 6. 2020 - 16. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 6. 2020 - 17. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Náučné stredy - Stretnutie s bylinkárkou
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
10. 6. 2020 - 24. 6. 2020
Tradičné piatky - Z domu za remeslom
FB: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Výstava Vesmír očami detí
Dolný Kubín
3. 6. 2020 - 26. 6. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Viete o tom, že...
5. jún 2020 | 08:12:43
Výstava Inšpirovaní domovom
25. máj 2020 | 10:19:15
Peter Balgha - výročie
22. máj 2020 | 08:53:15
Pozvánka na Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:39
Oravské divadelné dni
21. máj 2020 | 21:27:28
 
 
 

 

 

propozície súťaží

O erb mesta Dolný Kubín - region. súťaž DDT

25. 1. 2019 - 22. 2. 2019

Dolný Kubín

 

O  E R B   M E S T A

D O L N Ý   K U B Í N   2 0 1 9

 

37. ročník regionálnej súťažnej prehliadky

detskej dramatickej tvorivosti

 

- p r o p o z í c i e  -

 

 

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Mesto Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

Termín: 21. marec 2019, od 8.00 hod.

Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 

  • CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE:

Regionálna divadelná súťaž a prehliadka O Erb mesta Dolný Kubín vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby detských, mládežníckych a dospelých kolektívov a sólistov hrajúcich pre deti z okresov oravského regiónu, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.

Na regionálnej prehliadke sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na základných školách (žiaci 1. až 9. ročníka), na osemročných gymnáziách (žiaci 1. až 4. ročníka), základných umeleckých školách a kultúrno-výchovných zariadeniach - CVČ (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane) a z celého regiónu Oravy (okresy Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín).

Súťaž sa koná každý rok.

 

  • PODMIENKY SÚŤAŽE (ZÁSADY ÚČASTI):

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke divadelné súbory, ktoré vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia alebo bydliska.

2. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

3. Kolektívy sa môžu prezentovať v týchto žánroch divadelného umenia: činohra, bábkové

divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, dramatické hry detí.

4. Kolektívy môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.

5. Súťažiť sa môže s inscenáciou, sólovým výstupom alebo so scénickou miniatúrou (v scénickej miniatúre účinkuje jedno až tri deti, vrátane hudobného sprievodu, v časovom limite do 15 minút).

 

  • ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE:

Súťaž je trojstupňová – regionálna, krajská, celoštátna. Má dve časti. Prvá časť je súťažná prezentácia záväzne prihlásených detských divadelných súborov. Druhá časť je vzdelávací rozborový seminár a diskusný klub s odbornou porotou za účasti umeleckého a pedagogického vedenia súborov.

 

A. Štruktúra súťaže detskej dramatickej tvorivosti

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) a jednotlivci – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. – IV. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov vrátane).

 

B. Štruktúra súťaže divadla dospelých hrajúcich pre deti

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) s členmi vo veku od 16 rokov a jednotlivci ako sólisti s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou vo veku od 16 rokov.

Víťazné súbory resp. sólisti v súťaži postupujú na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti „Detský divadelný Medveď“ do Žiliny (15. – 16. 4. 2019).

Z krajskej súťažnej prehliadky víťazi jednotlivých kategórií postupujú na:

-          celoštátnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti - 48. ročník ZLATÁ PRIADKA 2019 v Šali (22. – 26. 5. 2019)

-          celoštátnu súťažnú prehliadku divadiel dospelých hrajúcich pre deti 28. ročník DIVADLO A DETI 2019 v Rimavskej Sobote (6. – 8. 6. 2019)

 

  • ZASLANIE PRIHLÁŠKY:

!!!!!!!NOVINKA!!!!!

Prihlasovanie do súťaže je od tohto roka už len elektronickou formou na stránke NOC - http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ (priečinok „chcem sa prihlásiť“). Je potrebné vyplniť dôsledne všetky požadované údaje, pretože Vás to nepustí ďalej, taktiež je potrebné nahlásiť sa do 22. februára 2019.

Po tomto termíne sa prihlasovanie zablokuje.

 

  • ODBORNÁ HODNOTIACA POROTA:

Členov trojčlennej odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Kritériá hodnotenia:

 

a. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,

b. dramaturgia – inscenácia je výsledkom dramatickej hry detí, koncepcia predstavenia vychádza z pochopenia záujmov a potrieb, ako aj možností a predpokladov detských interpretov; stupeň imaginácie, fantázie a tvorivosti; aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné zásahy do textu súvisiace s inscenáciou,

 

c. herecká zložka – spontánnosť, interakcia, komunikatívnosť a prirodzenosť hry detí na javisku, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť či štylizácia hereckého prejavu), vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou inscenácie čistota javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,

d. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, práca so svetlom, miera korešpondovania výtvarnej zložky s celkovým vyznením inscenácie,

e. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého prejavu,

f. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera podpory hudby pri budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,

g. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť inscenácie, prínos pre diváka v oblasti estetickej, etickej, rozumovej, citovej, svetonázorovej a sociálnej.

 

  • HODNOTENIE SÚŤAŽE:

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porota ďalej udeľuje spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto. Kolektív umiestnený na 1. mieste postupuje do ďalšieho kola súťaže. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny. Na krajskú divadelnú prehliadku do Žiliny odporučí odborná hodnotiaca porota súbor resp. jednotlivca – spravidla z 1. miesta z každej kategórie ( na základe kvality predstavenia: umeleckej a výchovnej hodnoty inscenácie a jej prínosu pre ďalší rozvoj divadla hraného pre deti).

Ak nastane situácia, že sa na divadelnej prehliadke vyskytne v danej kategórii ďalšia kvalitná inscenácia, odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú divadelnú prehliadku. V prípade, že na regionálnej divadelnej prehliadke zúčastnené súbory nedosiahnu požadovanú úroveň, organizátor regionálnej divadelnej prehliadky nemusí odporučiť žiadny súbor – sólistu do vyššieho stupňa súťaže. Súčasťou prehliadky bude odborný rozborový seminár.

 

  • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE:

1. Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (organizačného vedúceho súboru, režiséra alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného či sociálneho charakteru.

 

·         FINANČNÉ ZABEZPEČENIE:

Organizátor zabezpečuje a hradí režijné náklady spojené s usporiadaním súťaže (porota, priestory, propagácia, občerstvenie, ceny). Účinkujúce súbory a jednotlivci sa súťaže zúčastnia na vlastné náklady (doprava), občerstvenie hradí organizátor. V prípade schválenia grantu z FPU zabezpečí a uhradí organizátor aj dopravu.

 

  • VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov je verejné a uskutoční sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne po ukončení rozborového seminára a všetkých vystúpení za účasti poroty, vedúcich súborov, sólistov.

 

·         PREHLÁSENIA:

1. Z dôvodu nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

3. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (režiséra, pedagóga, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

4. Súťažiaci prihlásením do súťaže  vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

5. Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže O erb mesta Dolný Kubín a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

6. Súťažiaci dáva prihlásením do súťaže Oravskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou O erb mesta Dolný Kubín 2019, na celý čas jej trvania.

 

 

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kubíková _ manažér pre divadlo

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 0905 637 085, 5864 978

divadlo@osvetadk.sk