PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Architektúra v krajine
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Dolnooravské fašiangy
Dolná Orava
1. 2. 2020 - 29. 2. 2020
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
4. 3. 2020
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020
Hviezdoslavov Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
13. 3. 2020
O erb mesta Dolný Kubín
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
12. 3. 2020 - 13. 3. 2020
Oravské divadelné dni 2020
Kultúrny dom Rabča
14. 3. 2020
Svet kovačického umenia
Stará Bystrica
27. 1. 2020 - 15. 3. 2020
Klub otvorenej mysle
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
5. 3. 2020 - 15. 3. 2020
Tvorivé dielne - maľba na skle
Základná umelecká škola P.M.Bohúňa, Dolný Kubín
17. 3. 2020
 
OZNAMY A AKTUALITY
Kocky sú hodené
24. feb 2020 | 10:26:09
Rok Martina Kukučína
20. feb 2020 | 13:01:19
Päť pozoruhodných publikácií
13. feb 2020 | 14:06:58
Dolnooravské fašiangy
13. feb 2020 | 10:41:40
 
 
ANKETA
Zapojíte sa do tohtoročných fašiangov?
nie
[2h:18%]
celkovo hlasujúcich: 11
 

 

 

propozície súťaží

Výtvarné spektrum - region.súťaž amat.vývt.tvorby

23. 1. 2019 - 22. 3. 2019

Dolný Kubín

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019

regionálna súťažná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby

- propozície regionálnej prehliadky ZUČ -

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum  

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka súťaže: 22. 3. 2019

Miesto konania: Dolný Kubín - výber, Orava (v prípade zaslania dostatočného počtu prác výstava)

Termín konania: apríl 2019 - regionálna výstava prác

 

Poslanie:

Poslaním  Výtvarného spektra  je aktivizovať a  podporovať  amatérsku  výtvarnú tvorbu  v celej  jej žánrovej  rozmanitosti,  objavovať  a podporovať mladé talenty,  poskytovať  priestor  prezentácii a konfrontácii   výsledkov  tejto tvorby  na  regionálnej,  krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu  s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach.

 

Podmienky súťaže:

Regionálna tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: kresba, maľba grafika, plastika, úžitková tvorba, aj v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land – artu  a pod.  kvalitný, väčšieho formátu).

Prihlásiť sa môžu amatérski výtvarníci z Oravy a mladí autori, ktorí v roku 2019 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom (absolventom VŠVU, AVU a členom profesionálnych výtvarných združení).

Právo na postup z regionálneho do krajského kola majú najlepšie práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako aj ostatné práce, ktoré regionálna porota odporučí na postup.

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií.

Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v rokoch 2015 - 2019, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.  Maximálny počet prác prihlásených od jedného autora je 5 a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).

Všetky práce musia byť čitateľne a pravdivo označené identifikačným štítkom (príloha propozícií) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo nainštalovať.

Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a občania s trvalým pobytom na Slovensku.

Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska a pôsobenie.

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ v časti :Chcem sa prihlásiť“

Pozor, po uzávierke (22.3.2019) sa už nedá prihlásiť.

 

 

 

 

 

Súťažné kategórie:

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;

Kategória D: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným

prejavom – art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.

Kategória E: intermédiá -  špeciálna tematická kategória (fotografický záznam alebo videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)

Súťažné podmienky E. kategórie:

Termín na odovzdanie je 5. júl 2019. Diela je možné odovzdávať ako: fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava) a v digitálnej forme vo formáte JPG priamo na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu (daniela.klimantova@nocka.sk), pri veľkosti nad 25 MB pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.) Videozáznam -  v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu (daniela.klimantova@nocka.sk) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).

Každá výtvarná práca E. kategórie musí obsahovať ideové objasnenie diela (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie diela). Autor tlačený text priloží do obálky ku fotografiám alebo ako súbor PDF zašle na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu. Počet prihlásených výtvarných prác od jedného autora v E. kategórii nie je obmedzený. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

 

Termín zaslania prác:

Sústreďovanie a uzávierka prác do regionálneho kola do 22. 3. 2019 v priestoroch Oravského kultúrneho stredisko v Dolnom Kubíne. Zozbieranie výtvarných prác a ich reprezentačný výber do krajského kola  zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Zber prác do krajského kola sa uskutoční v Turzovke. Výstava prác krajského kola bude nainštalovaná v termíne 31. máj- 30. jún 2019, Turzovka. Práce v krajskom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá rozhodne o výbere výtvarných prác na krajskú výstavu a navrhne kolekciu do celoštátneho kola. Po skončení súťaže regionálneho, krajského a celoštátneho kola -  vrátenie prác zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

 

Kritériá hodnotenia:

- sila výpovede diela;

- celkový výraz práce           ;

- osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela;

- autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky;

- proporčná stavba zobrazovaného predmetu;

- technické zvládnutie diela;

- kompozičné riešenie diela;

- farebné cítenie;

- odolnosť voči komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti;

 

 

 

Ocenenie:

Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá bude zložená z troch členov a odporučí vybrané práce pre postup na krajské kolo.

Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy na Trenčianskom hrade presunie na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2019 v Bratislave- Starom meste a následne do Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Výsledky súťaže:

Výsledky regionálnej  súťaže budú zverejnené v regionálnej tlači, na stránke www.osvetadk.sk.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám.

 

Záverečné ustanovenia:

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2019 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Prílohy k propozíciám:

Identifikačný štítok

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 043/5864 978, 0915032734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk