PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
20. 2. 2019
Kameň a tvár
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 2. 2019 - 22. 2. 2019
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 2. 2019 - 27. 2. 2019
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
27. 2. 2019
Inštruktáže divadelným súborom
Orava
1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Školenie pre vedúcich astronimických krúžkov
CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne
1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Pracovné stretnutie k prednesu
Orava
1. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Inšpirovaní drevom a kameňom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
27. 2. 2019 - 22. 3. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Drevo a kameň inšpirujú
12. feb 2019 | 14:42:23
Výstava Radovana Ladomerského
24. jan 2019 | 14:25:31
Pracovný zošit Orava pre deti
23. jan 2019 | 14:44:59
Z náručia poznania
10. dec 2018 | 10:38:04
Vianočná pohľadnica - výsledky
27. nov 2018 | 07:18:20
 
SÚŤAŽE
O erb mesta Dolný Kubín - region. súťaž DDT
Dolný Kubín
25. 1. 2019 - 22. 2. 2019
Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo IV.a V.kat.
Dolný Kubín
4. 2. 2019 - 28. 2. 2019
Oravské krpčeky - regionálna súťaž DFS
Nižná
23. 1. 2019 - 4. 3. 2019
O najkrajšiu kraslicu - 18. celoštátna výtv. súťaž
Dolný Kubín
23. 1. 2019 - 20. 3. 2019
AMFO 2019 - region. súťaž amat. fotograf. tvorby
Dolný Kubín
23. 1. 2019 - 22. 3. 2019
Výtvarné spektrum - region.súťaž amat.vývt.tvorby
Dolný Kubín
23. 1. 2019 - 22. 3. 2019
Vesmí očami detí - 34. výtvarná súťaž
Dolný Kubín
28. 1. 2019 - 22. 3. 2019
Čo vieš o hviezdach? - vedomostná súťaž
Dolný Kubín
28. 1. 2019 - 28. 3. 2019
Stretnutie s piesňou -reg.súťaž hudobného folklóru
Dlhá nad Oravou
23. 1. 2019 - 3. 6. 2019
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
ANKETA
Zapájate sa aktívne do podujatí Oravského kultúrneho strediska?
áno, pravidelne
[45h:100%]
výnimočne
[0h:0%]
nie
[0h:0%]
celkovo hlasujúcich: 45
 

 

 

propozície súťaží

15. Vianočná pohľadnica

1. 9. 2018 - 15. 11. 2018

Európa

 

VIANOČNÁ POHĽADNICA

15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ DETSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

- p r o p o z í c i e -

Vyhlasovateľ:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Termín súťaže:

Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2018, uzávierka zasielania prác je k 15. 11. 2018. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2018 v Dolnom Kubíne.

Termín výstav:

Séria posúťažných výstav bude inštalovaná v mesiacoch december 2018 – január na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Srbsko).

 

Poslanie súťaže

Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu; podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom; priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti; objavovať výtvarné talenty; podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

 

Podmienky súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5, za školu je možné poslať maximálne 10 prác (doporučujeme predvýber). Každý autor môže pritom zaslať iba jednu prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; súťažná kategória; meno a priezvisko autora; vek autora; názov a adresa školy; e-mail autora; meno, priezvisko a e-mail pedagóga. Zároveň dáva svoj súhlas so spracovaním týchto osobných údajov a s ich evidenciu po dobu troch rokov.

Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím, prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, so zverejnením formou propagačných materiálov a šírením v elektronickej podobe pre nekomerčné účely, ako i pre jej uverejnenie v printových a elektronických médiách bez nároku autora na honorár.

 

Súťažné kategórie:

A.  Materské školy – do 6 rokov

B1. Základné školy – do 10 rokov

B2. Základné školy  – do 15 rokov

C1. Školy umeleckého zamerania  – do 10 rokov

C2. Školy umeleckého zamerania  – do 15 rokov

D.   Špeciálne školy

 

 

Technika:

·         maľba, kresba, grafika, počítačová grafika

·         kombinovaná technika

 

Uzávierka zasielania prác

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 15. 11. 2018 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Hodnotenie a ocenenie prác

Súťaž je jednokolová. Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. Tá po vyhodnotení prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a čestné uznania; môže určiť i kolektívne ocenenia. Vecné a finančné ceny prináležia ich autorom. Oceneným autorom navrhne okrem vecných i finančné ceny v celkovej sume 300 €. Finančné ceny je potrebné previať osobne. Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Všetkým oceneným autorom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť vyhodnotenia, bude zaslaný diplom, katalóg a prípadná cena.

Výsledky súťaže

Budú zverejnené v  tlači a na stránke www.osvetadk.sk

Finančné zabezpečenie

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov do Dolného Kubína, pričom časť nákladov hradí vyhlasovateľ.

Kontakt a bližšie informácie

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín

tel. 043/5 864 978, 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk