PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Za čiernym slnkom
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
3. 7. 2019 - 23. 8. 2019
Lepší čepiec než vrkoč
Múzeum Oravskej dediny
3. 8. 2019 - 31. 8. 2019
Gajdošská vandrovka
Základné školy na Orave
9. 9. 2019 - 13. 9. 2019
Koncert gajdošov v Sihelnom
Kultúrny dom
14. 9. 2019
Koncert gajdošov v skanzene
Múzeum oravskej dediny
14. 9. 2019
Gajdovačka 2019
Oravská Polhora
13. 9. 2019 - 15. 9. 2019
Deň textilu - Kde bolo, tam bolo, ...
Vlčnov, Česká republika
21. 9. 2019 - 22. 9. 2019
Inšpirovaní Oravou
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
4. 9. 2019 - 27. 9. 2019
14. Návraty k bielopotockému kameňu
Oravský Biely Potok
23. 9. 2019 - 29. 9. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Návraty k Siváňovcom
13. aug 2019 | 07:07:00
Inšpirovaní Oravou
22. júl 2019 | 12:17:11
Pozvánka do Sihelného
15. júl 2019 | 12:25:33
Bačovské dni - vyhodnotenie
15. júl 2019 | 12:24:51
 
SÚŤAŽE
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
 

 

 

propozície súťaží

Oravské divadelné dni 2018 - divadlo dospelých

15. 1. 2018 - 17. 2. 2018

Orava

 

Oravské divadelné dni 2018

16. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky

amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých

- p r o p o z í c i e -

                                                                  

Vyhlasovateľ a organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátori: Obce a kultúrne organizácie v miestach uvedení inscenácií

Termín konania: 17. marec  2018, prípadne ďalšie dni v mesiaci marec 2018

Miesto konania: región Orava

 

Základná charakteristika:

Oravské divadelné dni sú regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých v oravskom regióne. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla.

 

Poslanie súťaže:

1. podporovať rozvoj amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých, zvyšovať umeleckú úroveň, popularizovať výchovu umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove;

2. vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu dospelých a mládežníckych amatérskych divadelných súborov;

3. využiť podujatie na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl.

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:

Podmienky účasti na postupovej súťaži:

Na postupovej súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy pôsobiace na Orave z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, ktoré inscenujú dramatické predlohy alebo vlastné autorské texty v slovenskom jazyku.

 

Postupová súťaž prebieha na úrovniach:

1.na úrovni regiónu, 2. na úrovni kraja , 3. na celoštátnej úrovni s návrhom na postup na Scénickú žatvu.

 

Súťažná prehliadka prebieha pre:

A. / amatérske divadlo dospelých: súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - amatérskeho divadla dospelých, ktoré:

· uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)

· využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu

· využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď. Adresátom ich tvorby je dospelé publikum.

B. / amatérskeho divadlo mladých: súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba jednotlivci a súbory - amatérskeho divadla mladých - vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný).

Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch.

 

Súťažné kategórie:

A. KATEGÓRIA – SÚČASNÉ PRÚDY EURÓPSKEHO A SVETOVÉHO DIVADLA

- dramaturgia: reflektovanie súčasnej dramatiky (svetovej, či domácej),  alebo smeru autorského divadla,

- inscenačné postupy: moderné prístupy v oblasti réžie, scénografie, hudby a herectva.

B. KATEGÓRIA – TRADIČNÝ PRÚD DIVADLA

- dramaturgia: klasická dramatika, inscenovanie klasických textov, klasické činoherné herectvo,

- inscenačné postupy: tradičné uchopenie textu v oblasti réžie, scénografie, hudby a herectva

 

Práva a povinnosti súťažiacich:

1. Súťažiaci sú povinní:

a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže,

b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže,

c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, resp. sólovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže.

2. Súťažiaci majú právo:

a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže,

b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže:

Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je doručenie záväznej prihlášky najneskôr do 17. 2. 2018:

- osobne,

- poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

- e-mailom: divadlo@osvetadk.sk,

Prihlášky zaslané po 17. 2. 2018 nebude organizátor akceptovať. V prihláške je potrebné dôsledne vyplniť všetky požadované údaje.

K prihláške je potrebné priložiť:

- textovú predlohu inscenácie (pokiaľ ide o autorský alebo výrazne upravený text)

- priložiť propagáciu súboru – osoby a obsadenie, slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch, fotografie, plagáty, o inscenačnom zámere a histórii súboru 

Záväzná prihláška je prílohou propozícií.

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia):

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Porota ďalej udeľuje spravidla jedno 1., 2. a 3. miesto. Kolektív umiestnený na 1. mieste postupuje do ďalšieho kola súťaže (krajská súťažná prehliadka Turčianske javisko v Martine).

V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny. Hlavným kritériom hodnotenia je kvalita inscenačného tvaru, inšpiratívnosť tvorivej dramatickej a divadelnej činnosti pre ďalší rozvoj amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých v rozmanitých druhoch, žánroch a poetikách. Súťažné divadelné inscenácie súborov bude hodnotiť trojčlenná odborná porota. Na základe hodnotenia odbornej poroty budú víťazné súbory za každý okres a kategóriu navrhnuté na krajskú súťažnú prehliadku do Martina (19. – 21. 4. 2018, Turčianske javisko)

 

Výsledky súťaže:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov regionálnej súťaže Kubínske divadelné dni sa uskutoční v dohodnutom termíne podľa ukončenia výberového kola regionálnej súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke Oravského kultúrneho strediska a v regionálnej tlači.

 

Finančné zabezpečenie:

Organizátor regionálnej súťažnej prehliadky zabezpečí výdavky spojené s jej realizáciou  – priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, ceny. Účinkujúce súbory sa súťaže zúčastnia na vlastné náklady (doprava), občerstvenie hradí organizátor. V prípade schválenia grantu z FPU zabezpečí a uhradí organizátor aj dopravu.

 

 Prehlásenia:

Účastníci zaslaním záväznej prihlášky do súťaže zároveň vyjadrujú súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov podľa interných smerníc OKS v toku 2017 podľa Zákona 122/2013 Zz o ochrane osobných údajov.

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a realizátorovi súťaže a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže.

 

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kubíková _ manažér pre divadlo

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 0905 637 085, 5864978, divadlo@osvetadk.sk

Prílohy
divadlo_dospelych_2018___oravske_divadelne_dni.doc, , 86 kb
oravske_divadelne_dni___divadlo_dospelych.pdf, , 101 kb