PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Metodický ENVIRO deň
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
14. 11. 2018
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
14. 11. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
14. 11. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
16. 11. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
21. 11. 2018
Tvorivé stretnutie s bábkou
DDS
5. 11. 2018 - 22. 11. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovenský dom v Podvlku
23. 11. 2018
Tanečná folkloristika
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
23. 11. 2018 - 24. 11. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
28. 11. 2018
Čaro dreva
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 11. 2018 - 28. 11. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Inšpirovaní drevom a kameňom
13. nov 2018 | 10:27:28
Výstava Ľubomíra Orsága
5. nov 2018 | 10:22:03
Pätnásč rokov poviedky
25. okt 2018 | 07:41:23
Oravský mikrofón
15. okt 2018 | 08:14:00
 
SÚŤAŽE
15. Vianočná pohľadnica
Európa
1. 9. 2018 - 15. 11. 2018
 
ANKETA
Navštívili ste v lete niektorý z festivalov Oravského folklórneho leta?
áno, niekoľko
[57h:80%]
nie
[6h:8%]
celkovo hlasujúcich: 71
 

 

 

propozície súťaží

AMFO 2018

10. 1. 2018 - 23. 3. 2018

Orava

 

AMFO 2018

regionálna súťaž amatérskej fotografickej tvorby

-  p r o p o z í c i e   r e g i o n á l n e j   p r e h l i a d k y   Z U Č  -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka súťaže: 23. 3. 2018

Miesto konania: Dolný Kubín - výber, Orava (v prípade zaslania dostatočného počtu prác výstava)

Termín konania: 11. – 27. 4. 2018 regionálna výstava prác

Poslanie:

Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej tvorby v regióne Orava a na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania.

Podmienky účasti na súťaži:

1. Súťaž je trojstupňová a delí sa podľa vekových a formálnych kritérií. Zúčastniť sa jej môže každý amatérsky tvorca regiónu Orava s trvalým pobytom v SR.

2. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe fotografií alebo multimediálnych prezentácií vytvorenýchv amatérskych podmienkach, pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely.

3. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie autorskej fotografie alebomultimediálnej prezentácie, zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.

4. Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielejfotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do troch minút) od jedného autora.

5. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymiprezentáciami.

6. O prihlásení fotografie do skupiny a kategórie rozhoduje autor, v sporných prípadoch môže o správnom zaradení rozhodnúť porota. Fotografia nesmie byť staršia viac ako 3 roky.

7. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku tejtosúťaže, nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

8. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

9. Ukážky z multimediálnych prezentácií alebo jednotlivé súťažné fotografie môžeorganizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Technické podmienky:

Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD video; prezentácia nesmie presiahnuťdĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, nazáver treba uviesť titulok KONIEC.

Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa avek autora, e-mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória,sídlo regionálneho osvetového strediska. Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie.Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musíbyť označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku auvedené údaje potvrdiť podpisom.

 

Súťažné kategórie:

1. veková skupina: autori do 16 rokov

            Kategórie:

a)     Čiernobiela fotografia,

b)     Farebná fotografia,

c)      Multimediálna prezentácia

2. veková skupina: autori do 21 rokov

            Kategórie:

a)     Čiernobiela fotografia,

b)     Farebná fotografia,

c)      Multimediálna prezentácia

3. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

            Kategórie:

a)     Čiernobiela fotografia,

b)     Farebná fotografia,

c)      Multimediálna prezentácia.

Multimediálna prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku.

Termín zaslania záväznej prihlášky a prác:

Podmienkou účasti je doručenie záväzného vstupného formuláru potvrdeného podpisom a súťažných prác najneskôr do 23. 3. 2018 osobne alebo poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. Práce zaslané po 23. 3. 2018 nebude organizátor akceptovať.

Hodnotenie súťaže:

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ Oravského  kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Odborná porota realizuje výber a odporučí organizátorovi kolekciu fotografií na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2018. Vybratú kolekciu do krajského kola doručí Oravské kultúrne stredisko na Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Termín konania výstavy krajského kola  20. 6. – 20. 7. 2018.

Výsledky súťaže:

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude verejné a publikované v regionálnej tlači, na stránke www.osvetadk.sk.

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.

Záverečné ustanovenia:

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,

tel. 043/5864 978, 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk

Prílohy
amfo_2018.doc, , 50 kb
amfo_2018.pdf, , 70 kb
priloha_c__1_amfo_prihlaska.xls, , 617 kb