PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
Klub výšivky a ručných prác
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
27. 3. 2019
 
OZNAMY A AKTUALITY
Divadelný marec na Orave
13. mar 2019 | 12:14:03
Oravské krpčeky
11. mar 2019 | 09:46:12
Košikárstvo
5. mar 2019 | 13:23:44
Starostlivosť a údržba krojov
22. feb 2019 | 11:52:25
Drevo a kameň inšpirujú
12. feb 2019 | 14:42:23
Výstava Radovana Ladomerského
24. jan 2019 | 14:25:31
 
SÚŤAŽE
Čo vieš o hviezdach? - vedomostná súťaž
Dolný Kubín
28. 1. 2019 - 28. 3. 2019
Stretnutie s piesňou -reg.súťaž hudobného folklóru
Dlhá nad Oravou
23. 1. 2019 - 3. 6. 2019
O Zboroňovu nôtu - 19. medzinár. súžaž gajdošov
Oravská Polhora
23. 1. 2019 - 23. 8. 2019
 
ANKETA
Zapájate sa aktívne do podujatí Oravského kultúrneho strediska?
áno, pravidelne
[163h:96%]
výnimočne
[2h:1%]
nie
[2h:1%]
celkovo hlasujúcich: 169
 

 

 

propozície súťaží

Výtvarné spektrum 2018

10. 1. 2018 - 23. 3. 2018

Orava

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018

regionálna súťažná prehliadka amatérskej výtvarnej tvorby

- propozície regionálnej prehliadky ZUČ -

 

Vyhlasovateľ: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne  

Organizátor: Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Uzávierka súťaže: 23. 3. 2018

Miesto konania: Dolný Kubín - výber, Orava (v prípade zaslania dostatočného počtu prác výstava)

Termín konania: 11. – 27. 4. 2018 - regionálna výstava prác

 

Poslanie:

Poslaním  Výtvarného spektra  je aktivizovať a  podporovať  amatérsku  výtvarnú tvorbu  v celej  jej žánrovej  rozmanitosti,  objavovať  a podporovať mladé talenty,  poskytovať  priestor  prezentácii a konfrontácii   výsledkov  tejto tvorby  na  regionálnej,  krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného štýlu  s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach.

Podmienky súťaže:

Regionálna tvorivá súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: kresba, maľba grafika, plastika, úžitková tvorba, aj v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land – artu  a pod.  kvalitný, väčšieho formátu).

Prihlásiť sa môžu amatérski výtvarníci z Oravy a mladí autori, ktorí v roku 2018 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom (absolventom VŠVU, AVU a členom profesionálnych výtvarných združení).

Právo na postup z regionálneho do krajského kola majú najlepšie práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako aj ostatné práce, ktoré regionálna porota odporučí na postup.

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií.

Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v rokoch 2014 - 2018, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.

Všetky práce musia byť čitateľne a pravdivo označené menom,  priezviskom, adresou, kategóriou, výtvarnou disciplínou.

 

Súťažné kategórie:

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;

Kategória D: autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarnýmprejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).

Kategória E: Logo Výtvarného spektra

Pre rok 2018 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh logaceloštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom.Do tematickej kategórie sa môžu svojimi návrhmi zapojiť občania Slovenskej republiky ako aj občania žijúci v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov –jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR.Práce prihlásené do tematickej kategórie nekopírujú trojstupňovú postupnosť kategórií A, B, C, D.

Požiadavky na logo:

Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra.Logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, sociálnych sieťach, tlačovinách, na všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých dielach, výstavách). Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výrazpoužiteľný samostatne ako aj s textom Výtvarné spektrum. Nie je stanovená povinná farebnosť nového loga, logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga. Každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ súťaže zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh. Odovzdaním návrhu loga prechádza vlastnícke právo k návrhu na Národné osvetové centrum v Bratislave. Autor návrhu udeľuje NOC výhradný a bezodplatný súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas.

Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 6. 7. 2018.

 Spôsob odovzdania – v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum) v dvoch vyhotoveniach: A/ formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej aj čiernobielej verzii v dvoch rozmerových alternatívach: väčšia alternatíva v rozmeroch 15 x 15 cm, menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm;  B/ v digitálnej forme na CD nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi.  Pre identifikáciu je potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a telefónne číslo). Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.

 Dizajn manuál s musí obsahovať tieto náležitosti:

1. objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu)

2. špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL)

3. ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,

4. minimálnu veľkosť loga,

5. správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),

6. kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie logana reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška). Reklamné predmety, resp. tlačoviny nie je potrebné doložiť. Postačí foto-dokumentácia, resp. vizualizácia ako súčasť návrhu v tlačenej forme. V obálke sa musí nachádzať vyplnená a podpísaná prihláška, ktorá tvorí prílohu tohto dokumentu.

Cena za víťazný návrh: 150 eur 

 

Termín zaslania prác:

Sústreďovanie a uzávierka prác do regionálneho kola do 23. 3. 2018 v priestoroch Oravského kultúrneho stredisko v Dolnom Kubíne. Zozbieranie výtvarných prác a ich reprezentačný výber do krajského kola  zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

Zber prác do krajského kola sa uskutoční v Turzovke. Výstava prác krajského kola bude nainštalovaná v termíne 18. 5. – 17. 6. 2018. Práce v krajskom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá rozhodne o výbere výtvarných prác na krajskú výstavu a navrhne kolekciu do celoštátneho kola. Po skončení súťaže regionálneho, krajského a celoštátneho kola -  vrátenie prác zabezpečí Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.

 

Ocenenie:

Práce v regionálnom kole vyhodnotí odborná porota, ktorá bude zložená z troch členov a odporučí vybrané práce pre postup na krajské kolo.

 

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 

Výsledky súťaže:

Výsledky regionálnej  súťaže budú zverejnené v regionálnej tlači, na stránke www.osvetadk.sk.

 

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so zaslaním prác do súťaže si každý účastník hradí sám.

 

Po ukončení celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2018 v Trenčíne sa kolekcia diel presunie do Kasární/Kulturparku v Košiciach, kde bude vystavená od polovice novembra do konca decembra 2018.

 

Záverečné ustanovenia:

Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému kultúrnemu stredisku licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2018 podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín

tel. 043/5864 978, 0915032734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk

Prílohy
vytvarne_spektrum_2018.doc, , 56 kb
vytvarne_spektrum_2018.pdf, , 73 kb
vytvarne_spektrum_2018_prihlaska_kategoria_a_d.xls, , 622 kb
vytvarne_spektrum_2018_prihlaska_kategoria_e.xls, , 612 kb