PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
21. 3. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
21. 3. 2018
Oravské spievanky
Dom kultúry
22. 3. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
23. 3. 2018
Košikárstvo
Základná škola
24. 3. 2018
Čo vieš o hviezdach?
Cirkevná spojená škola A. Radlinského
28. 3. 2018
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu v Dolnom Kubíne
28. 3. 2018
Kruh priateľov slovenskej kultúry
Slovensky dom v Podvlku (Poľsko)
28. 3. 2018
O najkrajšiu kraslicu
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 3. 2018 - 6. 4. 2018
Orava má talent
DK Námestovo
9. 3. 2018 - 22. 4. 2018
 
OZNAMY A AKTUALITY
Oravské divadelné dni 2018
20. mar 2018 | 11:24:06
Výstavné priestory - ZATVORENÉ
13. mar 2018 | 08:44:12
Oravské spievanky
5. mar 2018 | 11:43:16
Kraslica - výsledky
2. mar 2018 | 09:09:23
Košikárska dielňa
1. mar 2018 | 09:38:46
 
SÚŤAŽE
Výtvarné spektrum 2018
Orava
10. 1. 2018 - 23. 3. 2018
AMFO 2018
Orava
10. 1. 2018 - 23. 3. 2018
Nositelia tradícií-region.súťaž folklórnych skupín
Oravské Veselé
15. 1. 2018 - 3. 4. 2018
Mladá slovenská poviedka 2018
Slovensko
15. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Orava
15. 1. 2018 - 24. 9. 2018
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského folklórneho leta 2017?
áno, viacerých
[199h:64%]
celkovo hlasujúcich: 310
 

 

 

propozície súťaží

Strunobranie 2017 - krajská suťaž hud. skupín

17. 1. 2017 - 21. 4. 2017

Nižná

 

STRUNOBRANIE 2017

krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

- p r o p o z í c i e  -

 

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Obec Nižná

Termín konania: 5. mája 2017

Miesto konania: Obec Nižná

 

Základná charakteristika:

Celoštátna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov je určená pre vekové kategórie mládež a dospelí. Súťaž má dvojročnú periodicitu.

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne hudobné skupiny alebo sólisti so žánrovým zameraním na populárnu hudbu, folk, country, trampská pieseň, etno-pop, rock, džez, džez-rocku, blues, world music a pod.

Súťažná prehliadka umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Zúčastnené skupiny prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti v rámci rôznych hudobných žánrov, vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti na krajskej a celoštátnej úrovni.

 

Poslanie súťaže:

Poslaním krajskej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov menšinových hudobných žánrov v oblasti populárnej hudby, folku, country, trampskej piesne, etno-popu, rocku, džezu, džez-rocku, bluesu, world music a pod. a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť, sprostredkovať vzájomnú konfrontáciu a podieľať sa na ich umeleckom raste a motivácii. Prehliadka prezentuje širokej verejnosti výsledky činnosti jednotlivcov – sólistov, hudobných zoskupení a ich autorské aktivity v oblasti tvorby piesní.

 

Štruktúra súťaže:

Súťaž je dvojstupňová (krajský a celoštátny stupeň). Súťaže sa môžu zúčastniť vekové skupiny – mládež a dospelí, ktorí pôsobia v rôznych hudobných zoskupeniach od početnejších skupín až po jednotlivcov. Súťaž oslovuje predovšetkým interpretov, ktorí sa tejto aktivite venujú neprofesionálne vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti. Súťažiace skupiny resp. sólisti sa môžu predstaviť interpretáciou vlastných alebo prevzatých skladieb z oblasti slovenskej a zahraničnej populárnej hudby súčasnosti ako aj skladieb minulosti, vrátane úprav skladieb tzv. klasickej hudby a ľudovej hudby.

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť vokalisti a inštrumentalisti Žilinského kraja, ktorí sa svojej činnosti venujú neprofesionálne a ktorých tvorba a interpretácia je zameraná na hudobné žánre:

-        alternatívny folk, bluegrass, bluess, country, etno-pop, folk (tradičný i v kombinácii s inými hudobnými štýlmi), jazz, keltská hudba, rocková hudba, spirituál a gospel, šansón, trampská pieseň,tzv. vážna hudba - úpravy a interpretácia skladieb v alternatívnom štýle, worldmusic, iné (nadžánrové)

 

Súťažné kategórie a súťažný repertoár:

I. kategória – Jednotlivci a dvojice sa prezentujú výberom maximálne troch skladieb, s minimálnou

minutážou 12 a maximálnou 15 minút čistej hudby.

II. kategória – Hudobné skupiny sa prezentujú výberom max. troch skladieb, s minimálnou minutážou 15 a maximálnou 20 minút čistej hudby

 

 

 

 

Povinnosti súťažiacich:

Súťažiace hudobné skupiny (sólisti) sú povinní akceptovať pravidlá a podmienky súťaže a rešpektovať pokyny organizátora súťaže. Zaslaním prihlášky účinkujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov a zároveň tak vyjadrujú svoj súhlas s propozíciami súťaže.

 

Práva súťažiacich:

Súťažiace hudobné skupiny (sólisti) majú právo na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, majú právo žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži a taktiež majú právo vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k programovému výstupu.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je doručenie záväznej prihlášky najneskôr 21. 4. 2017:

- osobne,

- poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín,

- e-mailom: divadlo@osvetadk.sk,

 

Vyplnená prihláška (elektronicky, alebo paličkový písmom) bude obsahovať:

a) Názov a krátku charakteristiku súboru (max. 150 slov).

b) Zoznam členov.

c) Kontakt na organizačného vedúceho hudobného telesa.

d) Súťažný program – presný zoznam skladieb (autor skladby, názov diela) a minutáž jednotlivých

skladieb.

e) Textový materiál ku všetkým súťažným piesňam (materiál je potrebné poslať spolu s prihláškou

v elektronickej verzii alebo poštou).

f) Kvalitnú fotografiu súboru – do programového bulletinu a na propagáciu podujatia.

(V prípade nekvalitnej fotografie si organizátor vyhradzuje právo neuverejniť súťažné hudobné

zoskupenie v programovom bulletine.)

 

Odborná porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia):

Porota hodnotí atribúty interpretačných výkonov s prihliadnutím na špecifikáciu jednotlivých kategórií (dramaturgická výstavba súťažného repertoáru, použitie technických a výrazových prostriedkov, úroveň vlastnej autorskej tvorby, celkový umelecký dojem). Porota vyhodnotí súťažné vystúpenia podľa jednotlivých kategórií a zaradia hudobné telesá do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Odborný garant na všetkých stupňoch súťaže udelí na návrh poroty diplomy za umiestnenie v jednotlivých pásmach.

Víťazi krajského kola postupujú do celoštátneho kola STRUNOBRANIE 2017, ktoré sa uskutoční 22. – 24. 6. 2017 v Novej Bani.

Súčasťou súťažnej prehliadky je teoretický seminár, ktorý ponúka rozbory vystúpení v rámci odbornej inštruktážnej činnosti pre hudobné skupiny a sólistov (inštrumentalistov, vokalistov), pre vedúcich a vybraných členov hudobných telies. Realizuje sa po vyhodnotení súťaže, za účasti členov odbornej poroty.

Organizátori a vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na audionahrávky, resp. audiovizuálne

nahrávky z priebehu koncertných a súťažných programov podujatia, ktoré sa môžu použiť na

metodické, propagačné a dokumentačné účely.

 

Finančné zabezpečenie:

Organizátor zabezpečuje a hradí režijné náklady spojené s usporiadaním súťaže (porota, priestory, propagácia, občerstvenie, ceny). Hradí i dopravu účinkujúcich.

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kupčuláková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55,

026 01  Dolný Kubín

tel. 5864978, 0905 637 053, divadlo@osvetadk.sk

Prílohy
strunobranie_2017.doc, , 67 kb