PODPORUJÚ NÁS
International Visegrad Fund
Central Europen Foundation
Centrum súčasného umenia
Ministerstvo kultúry SR
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Program cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

 

(c) 2007
Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín

GPS: 49° 12' 44,778" N
19° 17' 19,910" E

mail: osvetadk@osvetadk.sk
tel,fax: ++421 43 5864928
tel: ++421 43 5864978

V našom stredisku Vás radi privítame od pondelku do piatku v čase 7.30 - 15.30 hod.

Zriaďovateľom Oravského kultúrneho strediska je Žilinský samosprávny kraj

 

TOPlist

prihlásenie

 
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA
Z náručia poznania
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
7. 11. 2017 - 21. 11. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
22. 11. 2017
4. Pečenie vianočných oblátok
Penzión Hrubjak, Oravská Polhora
25. 11. 2017
Spomienkové podujatie (Andrej Radlinský)
Primaciálny palác - Justiho sieň, Bratislava
28. 11. 2017
Klub oravských výtvarníkov
Základná umelecká škola I. Ballu, Dolný Kubín
29. 11. 2017
Z náručia poznania
Kultúrny dom, Veličná
1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Oravské betlehemy
Mestské kultúrne stredisko Žiar nad Hronom
2. 10. 2017 - 30. 11. 2017
Lepší čepiec než vrkoč
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
6. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Inšpirácie 2017
Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
8. 11. 2017 - 2. 12. 2017
Stretnutie folkloristov
Kultúrny dom Párnica
8. 12. 2017 - 9. 12. 2017
 
OZNAMY A AKTUALITY
Mladá slovenská poviedka
8. nov 2017 | 12:40:04
Stretnutia lepšie ako tablet
7. nov 2017 | 13:29:36
Spomienka na Andreja Radlinského
19. okt 2017 | 07:37:04
 
SÚŤAŽE
 
ANKETA
Zúčastnili ste sa niektorého z podujatí Oravského folklórneho leta 2017?
celkovo hlasujúcich: 135
 

 

 

propozície súťaží

Strunobranie 2017 - krajská suťaž hud. skupín

17. 1. 2017 - 21. 4. 2017

Nižná

 

STRUNOBRANIE 2017

krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov

- p r o p o z í c i e  -

 

Organizátor: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor: Obec Nižná

Termín konania: 5. mája 2017

Miesto konania: Obec Nižná

 

Základná charakteristika:

Celoštátna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov je určená pre vekové kategórie mládež a dospelí. Súťaž má dvojročnú periodicitu.

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne hudobné skupiny alebo sólisti so žánrovým zameraním na populárnu hudbu, folk, country, trampská pieseň, etno-pop, rock, džez, džez-rocku, blues, world music a pod.

Súťažná prehliadka umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám a sólistom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Zúčastnené skupiny prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti v rámci rôznych hudobných žánrov, vzájomne si konfrontujú výsledky svojej činnosti na krajskej a celoštátnej úrovni.

 

Poslanie súťaže:

Poslaním krajskej súťažnej prehliadky je podchytiť talentovaných inštrumentalistov a vokalistov menšinových hudobných žánrov v oblasti populárnej hudby, folku, country, trampskej piesne, etno-popu, rocku, džezu, džez-rocku, bluesu, world music a pod. a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť, sprostredkovať vzájomnú konfrontáciu a podieľať sa na ich umeleckom raste a motivácii. Prehliadka prezentuje širokej verejnosti výsledky činnosti jednotlivcov – sólistov, hudobných zoskupení a ich autorské aktivity v oblasti tvorby piesní.

 

Štruktúra súťaže:

Súťaž je dvojstupňová (krajský a celoštátny stupeň). Súťaže sa môžu zúčastniť vekové skupiny – mládež a dospelí, ktorí pôsobia v rôznych hudobných zoskupeniach od početnejších skupín až po jednotlivcov. Súťaž oslovuje predovšetkým interpretov, ktorí sa tejto aktivite venujú neprofesionálne vo svojom voľnom čase – ako záujmovej umeleckej činnosti. Súťažiace skupiny resp. sólisti sa môžu predstaviť interpretáciou vlastných alebo prevzatých skladieb z oblasti slovenskej a zahraničnej populárnej hudby súčasnosti ako aj skladieb minulosti, vrátane úprav skladieb tzv. klasickej hudby a ľudovej hudby.

 

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť vokalisti a inštrumentalisti Žilinského kraja, ktorí sa svojej činnosti venujú neprofesionálne a ktorých tvorba a interpretácia je zameraná na hudobné žánre:

-        alternatívny folk, bluegrass, bluess, country, etno-pop, folk (tradičný i v kombinácii s inými hudobnými štýlmi), jazz, keltská hudba, rocková hudba, spirituál a gospel, šansón, trampská pieseň,tzv. vážna hudba - úpravy a interpretácia skladieb v alternatívnom štýle, worldmusic, iné (nadžánrové)

 

Súťažné kategórie a súťažný repertoár:

I. kategória – Jednotlivci a dvojice sa prezentujú výberom maximálne troch skladieb, s minimálnou

minutážou 12 a maximálnou 15 minút čistej hudby.

II. kategória – Hudobné skupiny sa prezentujú výberom max. troch skladieb, s minimálnou minutážou 15 a maximálnou 20 minút čistej hudby

 

 

 

 

Povinnosti súťažiacich:

Súťažiace hudobné skupiny (sólisti) sú povinní akceptovať pravidlá a podmienky súťaže a rešpektovať pokyny organizátora súťaže. Zaslaním prihlášky účinkujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov a zároveň tak vyjadrujú svoj súhlas s propozíciami súťaže.

 

Práva súťažiacich:

Súťažiace hudobné skupiny (sólisti) majú právo na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, majú právo žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži a taktiež majú právo vyjadriť sa v dialógu s odbornou porotou k programovému výstupu.

 

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Podmienkou účasti na súťažnej prehliadke je doručenie záväznej prihlášky najneskôr 21. 4. 2017:

- osobne,

- poštou: Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01  Dolný Kubín,

- e-mailom: divadlo@osvetadk.sk,

 

Vyplnená prihláška (elektronicky, alebo paličkový písmom) bude obsahovať:

a) Názov a krátku charakteristiku súboru (max. 150 slov).

b) Zoznam členov.

c) Kontakt na organizačného vedúceho hudobného telesa.

d) Súťažný program – presný zoznam skladieb (autor skladby, názov diela) a minutáž jednotlivých

skladieb.

e) Textový materiál ku všetkým súťažným piesňam (materiál je potrebné poslať spolu s prihláškou

v elektronickej verzii alebo poštou).

f) Kvalitnú fotografiu súboru – do programového bulletinu a na propagáciu podujatia.

(V prípade nekvalitnej fotografie si organizátor vyhradzuje právo neuverejniť súťažné hudobné

zoskupenie v programovom bulletine.)

 

Odborná porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

 

Hodnotenie súťaže (kritéria hodnotenia):

Porota hodnotí atribúty interpretačných výkonov s prihliadnutím na špecifikáciu jednotlivých kategórií (dramaturgická výstavba súťažného repertoáru, použitie technických a výrazových prostriedkov, úroveň vlastnej autorskej tvorby, celkový umelecký dojem). Porota vyhodnotí súťažné vystúpenia podľa jednotlivých kategórií a zaradia hudobné telesá do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Odborný garant na všetkých stupňoch súťaže udelí na návrh poroty diplomy za umiestnenie v jednotlivých pásmach.

Víťazi krajského kola postupujú do celoštátneho kola STRUNOBRANIE 2017, ktoré sa uskutoční 22. – 24. 6. 2017 v Novej Bani.

Súčasťou súťažnej prehliadky je teoretický seminár, ktorý ponúka rozbory vystúpení v rámci odbornej inštruktážnej činnosti pre hudobné skupiny a sólistov (inštrumentalistov, vokalistov), pre vedúcich a vybraných členov hudobných telies. Realizuje sa po vyhodnotení súťaže, za účasti členov odbornej poroty.

Organizátori a vyhlasovatelia súťaže si vyhradzujú právo na audionahrávky, resp. audiovizuálne

nahrávky z priebehu koncertných a súťažných programov podujatia, ktoré sa môžu použiť na

metodické, propagačné a dokumentačné účely.

 

Finančné zabezpečenie:

Organizátor zabezpečuje a hradí režijné náklady spojené s usporiadaním súťaže (porota, priestory, propagácia, občerstvenie, ceny). Hradí i dopravu účinkujúcich.

 

Kontakt – bližšie informácie:

Mgr.art. Daniela Kupčuláková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55,

026 01  Dolný Kubín

tel. 5864978, 0905 637 053, divadlo@osvetadk.sk

Prílohy
strunobranie_2017.doc, , 67 kb